FK FK - Moduł 'e-Sprawozdania Finansowe'

Uwaga: moduł wymaga instalacji programu podstawowego 'FK - Księgi Handlowe'

To element programu, który pozwala przygotować e-Sprawozdania finansowe w postaci pliku xml.
Od 1 października 2018 r. firmy objęte zostały obowiązkiem złożenia sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.
Sprawozdanie finansowe należy stworzyć jako jeden plik XML, który będzie zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD.
Plik sprawozdania finansowego wygenerowany niezgodnie z opublikowanymi strukturami nie uzyska akceptacji systemu teleinformatycznego dedykowanego do obsługi zgłoszeń takich dokumentów.

Uwaga: „Dodatkowe informacje i objaśnienia” ma zostać przygotowane jak w latach poprzednich w postaci pliku worda, pdfa itp.
Ma mieć postać nieustrukturyzowaną, czyli ma zostać dołączony jako element pliku XML sprawozdania finansowego
w postaci kodowanej w standardzie Base64 (np. jako .doc., .xls, .jpg, .pdf, .rft).
W programie FK ma zostać dodany do e-Sprawozdań jako załącznik.

Co należy zrobić przed przygotowaniem przez system sprawozdań w formacie XML?

Elementy sprawozdania, które zostaną przygotowane w programie FK muszą być rzetelne, zgodne z obowiązującymi wzorami i zawierać prawidłowe wartości.
Moduł eSprawozdania przygotuje - prze-konwertuje druki do formatu xml takie jak:

  • Bilans.
  • Rachunek zysków i strat.
  • Informacja dotycząca rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.
  • Rachunek przepływów pieniężnych (jeśli jest wymagany).
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym (jeśli jest wymagane).

Nie ma obowiązku postaci elektronicznej dla dokumentów (mogą być dołączone skany dokumentów):
  • Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.
  • Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty.
  • Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego.

'FK - Księgi Handlowe' z modułem 'e-Sprawozdania Finansowe'