KP KP - Kadry i Płace

Program KP - Kadry i Płace:
 • Umożliwia prowadzenie kartoteki pracowników.
 • Posiada funkcję tworzenia wielu rodzajów list płac.
 • Pozwala na rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i na koniec roku.
 • Umożliwia planowanie czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika).
 • Posiada wiele gotowych składników wynagrodzeń oraz możliwość definiowania własnych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, godzinowe, prowizyjne, nagrody, premie, zasiłki).
 • Sporządza deklarację PIT-4, PIT 4R, PIT-11, PIT40 z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
 • Prowadzi kartotekę Wspólników i składników do ZUS.
 • Na podstawie list płac automatycznie tworzy ewidencję wynagrodzeń.
 • Na podstawie list obecności automatycznie tworzy ewidencję czasu pracy.

Można rozpocząć pracę w programie w dowolnym momencie roku - dane za wcześniejsze okresy roku należy uzupełnić.

Uwaga

Każdy moduł wymaga instalacji programu podstawowego KP - Kadry i Płace.
Program podstawowy pozwala prowadzić do 2 firm* (nie dotyczy biur rachunkowych). Można kupić dowolną liczbę.
Wersja programu oraz aktywne moduły na wszystkich stanowiskach w sieci muszą być identyczne.

*Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą.

Moduły

Dzięki budowie modułowej program pozwala na konfigurację systemu do potrzeb użytkownika.
W każdej chwili można go rozbudować o kolejny element.

Pracownicy i dokumentacja

Kartoteka pracowników.
Grupowanie pracowników według działów.
Pracownicy niepełnosprawni.
Umowy o pracę, świadectwa pracy, aneksy, zaświadczenia o zarobkach, karty pracy, ewidencje czasu pracy (miesięczne i roczne), zestawienie nadgodzin.

Rozliczenia podatku dochodowego
 • Prowadzi ewidencje przychodów pracowników.
 • Wypełnia deklaracje pracownicze.
 • Wypełnia deklaracje podatkowe PIT 4 i PIT 4R.
 • Wylicza podatek do zapłaty za żądany miesiąc.
Lista płac
 • Możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płac w miesiącu (realizacja różnych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych np. płaca zasadnicza na liście podstawowej, premia na liście dodatkowej). Przy imporcie do Płatnika wartość jest automatycznie sumowana.
 • Listy płac sumarycznie - zestawienie za dowolny okres dla działu lub dla wszystkich działów.
 • Możliwość modyfikacji naliczeń składników wynagrodzenia.
 • Możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia w trakcie obliczeń.
 • Grupowanie kosztów płacowych z wyliczonych list płac według działów.
 • Obsługa świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i dodatki) na listach płac.
Obecności i absencje

Urlopy wypoczynkowe - zestawienie urlopów dla wszystkich i dla poszczególnych pracowników.
Karta zasiłkowa ZUS Z-17.
Naliczenie wynagrodzenia za czas choroby i za urlopy.
Kontrola wynagrodzenia za czas choroby (pilnuje 33 dni lub dla pracowników powyżej 50 lat 14 dni).

Narzędzia
Archiwizacja danych.
Ustawienia archiwizacji:
 • Sposób archiwizacji.
 • Co ile dni wykonywać archiwizację.
 • Położenie plików archiwum.
Odczyt archiwizacji.
Reindeksacja.
Praca w sieci

Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku/kilkunastu równouprawnionych stanowiskach. Wiele osób może równocześnie wykonywać operacje w programie.
Praca w sieci komputerowej (LAN), której zasięg stanowisk sieciowych ograniczony jest zasięgiem lokalnej sieci.
Praca z wykorzystaniem usług terminalowych. Podczas używania serwera terminali wykonywanie wszelkich operacji w programie, przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się na serwerze.
Serwer terminali gwarantuje, że wszyscy użytkownicy (klienci) mają dostęp do tej samej wersji programu. Oprogramowanie jest instalowane tylko jeden raz na serwerze, a nie na wszystkich komputerach osobistych.
Usługi terminalowe przesyłają do klienta tylko interfejs użytkownika programu.

Eksport danych

Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: RSA, RCA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.