HM HM - Handel i Magazyn

Program HM - Handel i Magazyn:
 • Wspomaga zarządzanie sprzedażą, rozrachunkami i magazynem.
 • Umożliwia obsługę wielu firm.
 • Pozwala na pracę w sieci na kilku/kilkunastu stanowiskach, równoczesną pracę wielu użytkowników.
 • Dzięki wbudowanym eksportom i importom umożliwia wymianę danych pomiędzy programami.
 • Jest intuicyjny, łatwy w obsłudze.
 • Przeznaczony jest do obsługi firm:
  • usługowych, handlowych
  • przyjmujących zaliczki i wystawiających faktury końcowe
  • kontrolujących rozrachunki
  • posiadających czytniki kodów
Uwaga

Moduły wymagają instalacji programu podstawowego HM - Handel i Magazyn.
Moduł magazyny pozwala prowadzić do 35 magazynów. Można kupić dowolną liczbę.
W wersji podstawowej jest jeden magazyn ilościowy (bez wyceny).
Moduł obsługi magazynu pozwala prowadzić magazyny wartościowo i ilościowo.
Wersja programu oraz aktywne moduły na wszystkich stanowiskach w sieci muszą być identyczne.

Moduły

Dzięki budowie modułowej program pozwala na konfigurację systemu do potrzeb użytkownika.
W każdej chwili można go rozbudować o kolejny element.

Dokumenty
 • FA - Faktura sprzedaży - możliwość wystawienia na podstawie: Faktury zaliczki, ZO, FP, OF, FZ, Kopia FA, Usuniętej - FA, Zmiana na Paragon.
 • Końcowa do zaliczkowej - możliwość wystawienia na podstawie dokumentu wystawionego do trzech lat wstecz oraz końcowa do zaliczek z kilku lat.
 • PA - Paragon - możliwość wystawienia na podstawie: ZO, Kopia PA - Paragon, Usuniętego PA, Zmiana na fakturę.
 • FA zaliczka - Faktura sprzedaży zaliczka.
 • FZ - Faktura zakupu - możliwość wystawienia na podstawie ZO, FP,OF, Kopia FA, Usuniętej FA.
 • FP - Faktura Proforma - możliwość wystawienia na podstawie: ZO, OF, FZ, MM, Kopia FP, Usuniętej FP.
 • FW - Faktura wewnętrzna - możliwość wystawienia na podstawie: FZ, Kopia FW, Usuniętej FW.
 • FK - Faktura korygująca - może być wystawiony na podstawie dokumentu wystawionego do pięciu lat wstecz.
 • ZO - Zamówienie od odbiorcy - możliwość wystawienia na podstawie Kopia ZO, Usuniętego ZO.
 • ZD - Zamówienie do dostawcy - możliwość wystawienia na podstawie ZO, FP, OF, Kopia ZD, Usuniętego ZD.
 • OF - Oferta - możliwość wystawienia na podstawie innej OF.
 • ZP - Zwrot z paragonu.
 • KD - Korekta od dostawcy.
 • SN - Spis z natury - możliwość wystawienia na podstawie: Kopii SN, Usuniętej SN.

Możliwość dopisania uwag na większości dokumentów.
Usuwanie, poprawianie dokumentów (jeśli użytkownik ma takie uprawnienia).

Kontrola faktur zaliczkowych bez końcowych

Zestawienie faktur zaliczkowych, dla których nie została wystawiona faktura końcowa (faktura końcowa powoduje wydanie produktu z magazynu).

Przegląd wystawionych dokumentów

Możliwość sprawdzenia wystawionych dokumentów, duplikatów, drukowanie kopii, poprawienie dokumentu lub usunięcie (tylko dla użytkowników z uprawnieniami).

Kartoteka Kontrahentów

Zawiera elementy CRM - zarządzanie relacjami z klientami.
Dokumenty - każdy klient ma folder, w którym można przechowywać związane z nim dokumenty np. korespondencję, przygotowane oferty, zawarte umowy itp.
Możliwość wyboru waluty dla danego kontrahenta.
Wysyłanie dokumentów e-mail w formie PDF, jeśli klient ma zaznaczoną zgodę.
Nieograniczona liczba osób do kontaktu, stanowisko, adres e-mail, numery telefonów.

Kopiowanie informacji o kontrahentach z katalogu do schowka

Zaznaczonych na liście kontrahentów można skopiować (jeśli w prawach użytkownik ma włączone prawo do kopiowania danych) i wykorzystać je np. w edytorze (w Wordzie w tzw. korespondencji seryjnej) lub w arkuszu kalkulacyjnym.

Przypisanie informacji kontrahentowi

Przypisanie grupy cenowej, sposobu płatności, wartości kredytu kupieckiego (blokada sprzedaży z terminem płatności - informacja nie pozwala na sprzedaż).
Kredyt kupiecki, blokada sprzedaży przy przeterminowaniu - funkcja tylko z modułem obsługi magazynu.
Rachunek bankowy - rachunek firmowy, który ma być umieszczony na dokumencie dla danego kontrahenta (np. walutowy dla kontrahentów unijnych).
Uwagi wprowadzone w ustawieniach - możliwość przenoszenia informacji na faktury.
Przypisanie adresu do korespondencji, jeśli jest inny niż adres firmy.
Zadania - program kontroluje katalog zadań przypisanych do użytkownika.
Przypomnienie o kontakcie, przygotowaniu oferty. Można wykorzystać funkcję do wpisywania prac u wybranego kontrahenta, a potem zbiorczo zafakturować usługę. Prace zostaną podsumowane.

Kartoteka Produktów

Nazwa produktu do 80 znaków (możliwość rozszerzenia nazwy na dokumencie do 180 znaków).
Kod kreskowy - możliwość przypisania wielu kodów kreskowych do jednego produktu.
Symbol PKWiU.
Rodzaj produktu: usługa, towar, wyrób, półwyrób, opakowanie, surowce, inne (nie zmienia stanu).
Ustawienie ceny zakupu.
Ustawienie marży dla produktu.
Ustawienia kilku grup cenowych.

Kasa Bank

Raport kasowy - opcja filtrowania: Kasy, Wystawił, dowolny okres dla wszystkich lub wybranych kasjerów.
Kasy - dodanie i obsługa wielu kas (dla wersji wielomagazynowej).

Zestawienia i raporty
 • Zobowiązań / należności.
 • Obrotów z kontrahentami.
 • Ewidencje VAT.
 • Sprzedaży w rozbiciu na dokumenty.
 • Sprzedaży pogrupowane wg produktów.
 • Sprzedaży pogrupowane wg kategorii.
 • Sprzedaży pogrupowane wg sprzedawców.
 • Sprzedaży pogrupowane wg płatności.
 • Rozchodów według produktów.
 • Udzielonych upustów.
 • Przychodów według produktów.
 • Przychodów według kategorii produktów.
 • Nierozliczonych dowodów kasowych i bankowych.
 • Niezafakturowanych dokumentów.
 • Faktur zaliczkowych bez końcowych.
 • Książka nadawcza dokumentów.
 • Usuniętych dokumentów.
Wiele możliwości filtrowania w danym zestawieniu.
Wydruki

Oprócz podstawowych wydruków czyli wszystkich dokumentów wystawionych w programie, zestawień, dowodów, raportów kasowych i bankowych itp.
Możliwość włączania/wyłączania kolumn drukowanych na dokumentach.
Wydruk cenników i etykiet z kartoteki towarowej.
Adresowanie kopert.
Możliwość zamówienia wydruku - wycena po otrzymaniu specyfikacji.

Narzędzia
Archiwizacja danych.
Ustawienia archiwizacji:
 • Sposób archiwizacji.
 • Co ile dni wykonywać archiwizację.
 • Położenie plików archiwum.
Możliwość wysłania archiwizacji e-mailem na dowolny adres.
Odczyt archiwizacji.
Reindeksacja.
Zapytania SQL.
Funkcje serwisowe
Kontrahenci:
 • Import kontrahentów i produktów z programu Subiekt 4.
 • Import z pliku tekstowego.
Produkty:
 • Import z pliku tekstowego.
 • Przeliczanie marży i marży minimalnej.
 • Wypełnienie sortowania z pola Atrybut 2 (po przypisaniu produktu do położenia w magazynie (półka/regał numer) po wywołaniu funkcji produkty będą sortowane na dokumencie sprzedaży).
Zaawansowane ustawienia

Typy - Rodzaj dokumentu: możliwość ustawienia wybranych dokumentów w programie i ich konfiguracja np. wyświetlanie kolumn, drukowanie, domyślny wyróżnik, produkty, kontrahenci i wiele innych.
Elektr. - Dokumentów elektronicznych: ustawienia informacji dołączonych do wysyłanych wiadomości e-mail.
Użytkownicy programu i prawa dostępu - Prawa dostępu do funkcji są jednymi z najważniejszych mechanizmów bezpieczeństwa.
Zabezpieczają one dostęp do zestawień operacji osobom nieuprawnionym.
Lokalne - Dla użytkownika programu można ustawić domyślny magazyn, kasę, typ programu pocztowego.
Jednostki miary - wprowadzanie jednostek miar używanych w programie. Możliwe jest wpisanie symbolów jednostki w kilku językach (dokumenty obcojęzyczne),
a także przypisanie do danej jednostki ilości miejsc po przecinku.
Odsetki - tabela odsetek.
Drukarka - możliwość dodania drukarki PDF.
Dane firmy - Nazwa, NIP, Adres, wybór logo na dokumencie.

Urządzenia zewnętrzne, z którymi pracuje program
 • Czytniki kodów kreskowych - wszystkie czytniki emulujące porty COM skanujące kod i przekazujące go do programu w postaci cyfr (nieklawiaturowe).
 • Drukarki etykiet.
 • Wagi elektroniczne.
 • Kolektor danych Casio (oprogramowanie na kolektorze Programer Centrum).
Praca w sieci

Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku/kilkunastu równouprawnionych stanowiskach. Wiele osób może równocześnie wykonywać operacje w programie.
Praca w sieci komputerowej (LAN), której zasięg stanowisk sieciowych ograniczony jest zasięgiem lokalnej sieci.
Praca z wykorzystaniem usług terminalowych. Podczas używania serwera terminali wykonywanie wszelkich operacji w programie, przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się na serwerze.
Serwer terminali gwarantuje, że wszyscy użytkownicy (klienci) mają dostęp do tej samej wersji programu. Oprogramowanie jest instalowane tylko jeden raz na serwerze, a nie na wszystkich komputerach osobistych.
Usługi terminalowe przesyłają do klienta tylko interfejs użytkownika programu.

Eksport danych do programów księgowych/Import w FK i MK

FK - Księgi Handlowe (w programie można ustawić import, dla każdego typu dokumentu dostępnego w programie handlowym).
MK - Mała Księgowość (w programie można ustawić import faktur zakupu i sprzedaży).

Eksport danych do programów zewnętrznych/Import w Excelu

Stosowana jest wymiana informacji pomiędzy programami poprzez eksport i import z wykorzystaniem plików tekstowych.