FK FK - Księgi Handlowe

Program FK - Księgi Handlowe:
 • Umożliwia prowadzenie:
  • Ksiąg handlowych
  • Rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 • Pozwala na sporządzanie RZiS, bilansu.
Uwaga

Każdy moduł wymaga instalacji programu podstawowego FK - Księgi Handlowe.
Program podstawowy pozwala prowadzić do 2 firm* (nie dotyczy biur rachunkowych). Można kupić dowolną ich liczbę.
Wersja programu oraz aktywne moduły na wszystkich stanowiskach w sieci muszą być identyczne.

* Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą.

Moduły

Dzięki budowie modułowej program pozwala na konfigurację systemu do potrzeb użytkownika.
W każdej chwili można go rozbudować o kolejny element.

Podstawowe funkcje

Dziennik księgowań - podział na dzienniki cząstkowe.
Bufor księgowań (bufor wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt).
Bilans firmy, rachunek zysków i strat.
Zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych).
Prowadzenie ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-UE.
Księgowania faktur VAT na kontach i w rejestrze VAT.
Definiowane własnych typów dokumentów, rejestrów VAT.
Generowanie dokumentów (kopiowanie dokumentów).
Możliwości tworzenia wielopoziomowego planu kont.
Kontrola konta 490, 4 i 5.
Możliwość jednoczesnej pracy na kilku okresach obrachunkowych.
Wzorce dekretacji pomagają przy wprowadzaniu dokumentów.
Integracja z pozostałymi programami Programer Centrum (wymiana danych z innymi aplikacjami (m.in. do obsługi sprzedaży, magazynu itp.).
Możliwość pobierania danych z programów innych niż firmy Programer Centrum, import z plików zewnętrznych w formacie xml, txt, db.
Eksport raportów, zestawień do arkuszy kalkulacyjnych.
Wygodny system archiwizowania i odzyskiwania danych.
Bogaty system nadawania uprawnień użytkownikom.
Możliwość dodania obsługi kolejnych stanowisk – praca w sieci.

Plan kont

Jest przypisany do roku bilansowego. Dzięki temu możliwa jest zmiana planu kont w kolejnych latach.
Otwierając nowy rok program kopiuje dotychczasowy plan. Można go modyfikować.
W przypadku zmiany planu kont istnieje możliwość przenoszenia zapisów między różnymi kontami.

Schematy dekretacji

Zdefiniowanie automatycznych schematów dekretacji przyspiesza księgowanie dokumentów.
W przypadku powtarzalnych księgowań miesięcznych można na podstawie dokumentów księgowych tworzyć ich kopię i nanieść zmienione dane, datę, numer dokumentu itp.

Rejestry

Prowadzenie ewidencji dokumentów: Rejestry VAT (możliwość podziału na dowolne rejestry cząstkowe).
Oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT np. dowody wewnętrzne, noty, rachunki itp.
Wykorzystanie funkcji wzorców księgowań (automatyczne dekretowanie dokumentów na podstawie schematów tworzonych przez Użytkownika w oparciu o własny plan kont).

Dla opodatkowanych podatkiem od towarów i usług

Umożliwia rozliczanie podatku od towarów i usług. Prowadzi ewidencję VAT (cztery podstawowe są zdefiniowane).
Można zdefiniować własne dodatkowe (koszty oddzielić od zakupu towarów handlowych lub środków trwałych) lub pomocnicze, nie brane do tworzenia deklaracji VAT 7.
Stawki VAT również obowiązujące przed 2011 r. w tym "np - nie podlegającej na terenie kraju" oraz "oo - VAT odwrotne obciążenie".
Ewidencja VAT jest prowadzona w odrębnych rejestrach VAT, które mogą, ale nie muszą pokrywać się z rejestrami księgowymi.
Są podzielone na miesiące sprawozdawcze.
Deklaracja jest sporządzana za okresy miesięczne lub kwartalne, w zależności od ustawień.

Dokumenty w ewidencji VAT mogą mieć oznaczenia:
 • sprzedaż krajowa
 • sprzedaż eksportowa
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • zakupy krajowe
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • dostawy import
 • usługi import

Dla dokumentu rozliczanie podatku VAT może być w innym miesiącu niż okres księgowania.
Moduł oferuje też wsparcie obsługi VAT’u na złe długi.

Deklaracja VAT-7, VAT-7K

Na podstawie informacji zgromadzonych w ewidencji VAT program generuje i drukuje deklarację podatkową VAT-7 i VAT-7K.
Deklaracje te mogą być wysłane elektronicznie poprzez moduł eDeklaracje, z użyciem podpisu elektronicznego lub poprzez weryfikację przychodu.
Na podstawie terminów płatności program pomaga w sporządzeniu załącznika do deklaracji VAT na złe długi.
Sprawozdania finansowe.
Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości samodzielne definiowanie sprawozdań finansowych poprzez określenie wierszy i kolumn ze sposobem wyliczania kwot poszczególnych wierszy, poprzez podanie kont księgowych i rodzajów kwot, lub operacji pomiędzy poszczególnymi komórkami samego sprawozdania. Przykładowe sprawozdania to F-01, CIT-2, PIT-5, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie przepływów pieniężnych.

 • Wypełnia deklaracje unijne: VAT-UE, VAT-UE A, VAT-UE B.

Kopiowanie informacji o kontrahentach z katalogu do schowka

Zaznaczonych na liście kontrahentów można skopiować (jeśli w prawach użytkownik ma wyłączone prawo do kopiowania danych) i wykorzystać je np. w edytorze (w Wordzie w tzw. korespondencji seryjnej) lub w arkuszu kalkulacyjnym.

Narzędzia
Archiwizacja danych.
Ustawienia archiwizacji:
 • Sposób archiwizacji.
 • Co ile dni wykonywać archiwizację.
 • Położenie plików archiwum.
Możliwość wysłania archiwizacji e-mailem na dowolny adres.
Odczyt archiwizacji.
Reindeksacja.
Zapytania SQL.
Praca w sieci

Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku/kilkunastu równouprawnionych stanowiskach. Wiele osób może równocześnie wykonywać operacje w programie.
Praca w sieci komputerowej (LAN), której zasięg stanowisk sieciowych ograniczony jest zasięgiem lokalnej sieci.
Praca z wykorzystaniem usług terminalowych. Podczas używania serwera terminali wykonywanie wszelkich operacji w programie, przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się na serwerze.
Serwer terminali gwarantuje, że wszyscy użytkownicy (klienci) mają dostęp do tej samej wersji programu. Oprogramowanie jest instalowane tylko jeden raz na serwerze, a nie na wszystkich komputerach osobistych.
Usługi terminalowe przesyłają do klienta tylko interfejs użytkownika programu.

Współpraca z programami – HM Handel i Magazyn

System księgowy jest zintegrowany z częścią systemu do obsługi handlowej: sprzedaży i zakupów oraz z ewidencją magazynową: przychody i rozchody zewnętrzne i wewnętrzne, handel, produkcja.
Wymiana danych w ramach systemu odbywa się automatycznie dzięki rozbudowanym definicjom importu (ustawianym przez użytkownika).

Eksport/Import danych

Eksport do formatu excel, pdf, txt, rtf, zestawień: obrotów kont, rozrachunków.
Import zapisów z pliku tekstowego na dokument PK - polecenie księgowania.
Import dokumentów wg specyfikacji z xml.