Regulamin świadczenia usług pomocy technicznej


DEFINICJE
 1. PROGRAMER CENTRUM - Usługodawca firma PROGRAMER CENTRUM SP. Z O. O. 95-054, Ksawerów Wschodnia 29B NIP 7312045677 Regon 101662220 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000476360
 2. Usługobiorca – przedsiębiorca (osoba fizyczna, w tym wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą), który dokonuje zamówienia Usługi o jakiej mowa w niniejszym Regulaminie w celu korzystania z niej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usług,
 4. Pomoc techniczna – usługa informatyczna,
 5. Zgłoszenie – formularz dostępny na stronie internetowej Usługodawcy, umożliwiający zamówienie i zarejestrowanie Usługi, w tym określenie jej parametrów.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług pomocy technicznej.
 2. Pomoc techniczna świadczona jest przez Programer Centrum na rzecz Usługobiorcy.
WARUNKI I ZAKRES USŁUG
 1. PROGRAMER CENTRUM udziela pomocy technicznej w formie konsultacji w zakresie instalacji, konfiguracji oraz obsługi OPROGRAMOWANIA na komputerach Usługobiorcy.
 2. Poprzez konsultację rozumie się przekazanie informacji i/lub instrukcji. Konsultacje obejmują także szkolenie z zakresu obsługi OPROGRAMOWANIA.
  • PROGRAMER CENTRUM udziela pomocy technicznej również w formie wszelkich działań mających na celu wykonanie operacji na sprzęcie Usługobiorcy oraz oprogramowaniu na nim zainstalowanym, jak również działania związane z aktualizacją bazy danych na życzenie i według zamówienia Usługobiorcy.
  • Cena usługi zależna jest od konkretnego przypadku i zostanie każdorazowo określona przez PROGRAMER CENTRUM przed rozpoczęciem działań i po akceptacji warunków przez Usługobiorcę.
 3. PROGRAMER CENTRUM dostarcza Usługobiorcy informacje związane ze świadczonymi usługami drogą mailową lub telefoniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail lub numer telefonu.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do podania adresów e-mail i/lub numerów telefonów dla kontaktu oraz do dokonywania aktualizacji tych danych w trakcie trwania usługi.
 5. PROGRAMER CENTRUM nie odpowiada za niedostarczenie informacji do Usługobiorcy na skutek podania nieprawidłowego adresu e-mail i/lub numeru telefonu dla kontaktu lub innych problemów technicznych.
 6. Podanie adresu e-mail przez Usługobiorcę stanowi jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach i usługach oraz innych informacji handlowych oraz na przesyłanie takich informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail) i jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
POMOC TECHNICZNA: INSTALACJA
 1. Usługa INSTALACJA obejmuje pomoc techniczną wyłącznie w zakresie instalacji OPROGRAMOWANIA.
 2. Konsultacje mogą odbywać się za pośrednictwem następujących mediów:
  • poczta elektroniczna e-mail,
  • telefon,
  • programy do pomocy zdalnej przez internet.
POMOC TECHNICZNA: SERWIS
 1. Usługa SERWIS obejmuje usługę INSTALACJA oraz umożliwia uzyskanie pomocy technicznej w zakresie konfiguracji oraz obsługi OPROGRAMOWANIA za pośrednictwem następujących mediów:
  • poczta elektroniczna e-mail,
  • telefon,
  • programy do pomocy zdalnej przez internet.
 2. PROGRAMER CENTRUM dołoży wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi bezpośrednio podczas kontaktu z Usługobiorcą. Jeżeli odpowiedź nie jest możliwa bezpośrednio podczas kontaktu z użytkownikiem, PROGRAMER CENTRUM zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych. Jeżeli udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe w okresie 3 dni roboczych, PROGRAMER CENTRUM zobowiązany jest do podania przyczyn niemożności udzielenia odpowiedzi oraz podania przewidywanego terminu jej udzielenia.
 3. Udzielenie odpowiedzi ze strony PROGRAMER CENTRUM może wymagać udzielenia przez Usługobiorcę dodatkowych wyjaśnień i może trwać do czasu wyjaśnienia problemu lub odpowiedzi na zadane pytanie, niezależnie od liczby kontaktów do tego niezbędnych. Wyjaśnienie problemu niekoniecznie polega na jego usunięciu, ponieważ może okazać się, że problem jest nierozwiązywalny. W takim wypadku PROGRAMER CENTRUM udziela Usługobiorcy informacji wyjaśniających przyczyny problemu.
 4. Koszt połączeń telefonicznych do firmy PROGRAMER CENTRUM oraz koszt dostępu do internetu ponoszony jest przez Usługobiorcę.
 5. Oprogramowanie do pomocy zdalnej przez internet zapewnia i opłaca PROGRAMER CENTRUM.
 6. Usługa Pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych dla PROGRAMER CENTRUM.
PŁATNA POMOC TECHNICZNA i PŁATNOŚCI
 1. Usługi Pomocy technicznej są ważne przez 15 dni od dnia wykupienia usługi. Przez wykupienie usługi rozumie się wpłynięcie środków pieniężnych na konto PROGRAMER CENTRUM.
 2. Płatności za usługi należy dokonać przed skorzystaniem z tych usług.
 3. PROGRAMER CENTRUM nie będzie świadczyć usług Usługobiorcom, którzy nie uregulowali wszystkich należności.
REALIZACJA UMOWY
 1. PROGRAMER CENTRUM będzie wykonywać usługi Pomocy technicznej, działając z zachowaniem staranności wymaganej od podmiotów trudniących się zawodowo działalnością tego rodzaju. PROGRAMER CENTRUM oświadcza, iż posiada kwalifikacje i zasoby niezbędne dla należytego i rzetelnego wykonania usług Pomocy technicznej.
 2. Do prawidłowego wykonania Usługi Pomocy technicznej konieczne jest współdziałanie Usługobiorcy w zakresie i w sposób określony przez Strony, co Strony niniejszym przyjmują do wiadomości i potwierdzają.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. PROGRAMER CENTRUM nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez PROGRAMER CENTRUM.
 2. PROGRAMER CENTRUM zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie oraz cenniku usług. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji. Wraz z każdą zmianą niniejszy regulamin będzie publikowany z datą ostatniej zmiany.
 3. Zleceniodawcy przysługuje prawo rezygnacji z umowy, bez prawa do zwrotu opłaty za usługę.
 4. PROGRAMER CENTRUM zobowiązuje się do poinformowania o zmianie regulaminu i/lub cennika co najmniej 10 dni przed zaplanowaną datą publikacji.
DANE KONTAKTOWE
 • Aktualne dane teleadresowe dotyczące pomocy technicznej znajdują się w serwisie internetowym firmy PROGRAMER CENTRUM, pod adresem https://pro-cent.pl/Home/Kontakt.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.03.2014