Najczęściej zadawane pytania


Instrukcje video - filmy szkoleniowe.
JPK_V7 z deklaracją

Korekty częściowe oraz wydruk części deklaracyjnej JPK_V7 - INSTRUKCJA.
Wydruk części deklaracyjnej, JPK_V7 - INSTRUKCJA.
HM Handel i magazyn
Wysyłka w programie HM, JPK_V7 - INSTRUKCJA.
Znaczniki w programie HM, dla JPK_V7 - INSTRUKCJA.
„Kody GTU” od 1-10-2020. Ustawienia programu HM, przypisanie kodów GTU w programie HM.

MK mała księgowość i FK księgi handlowe
Nadawanie znaczników, kodów GTU całej grupie dokumentach w programach księgowych dla JPK_V7 - INSTRUKCJA.
Znaczniki na dokumentach w związku z nowym JPK_V7. Ustawienia i opis opis znaczników w programach księgowych.
Podstawowe znaczniki na dokumentach SPRZEDAŻY a JPK_V7. Ustawienia i opis znaczników w programach księgowych.
"Złe długi" w JPK_V7 z deklaracją krok po kroku. Przygotowanie dokumentów dla JPK_V7 - INSTRUKCJA.
Marża w JPK_V7 z deklaracją krok po kroku. Przygotowanie dokumentów dla JPK_V7 - INSTRUKCJA.
Znaczniki na dokumentach prezentacja zakupu i sprzedaży opodatkowanych na zasadzie MARŻY w związku z nowym JPK_V7.
Ustawienia programu, MARŻA.
Proste WNT i WDT krok po kroku. Przygotowanie dokumentów dla JPK_V7 - INSTRUKCJA.

MK mała księgowość
Przygotowanie dokumentów JPK_FA w dowolnym systemie. Wczytanie ich w programie np. MK mała księgowość. dla JPK_V7 - INSTRUKCJA.
Znaczniki na dokumentach w związku z nowym JPK_V7.
Ustawienia programu MK, opis znaczników w programie MK.
Nowe znaczniki w kartotekach pracowników, stałe na 2022 rok. Film z instrukcją.
Generacja list płac w 2022 roku. Film z instrukcją - ulga dla klasy średniej oraz jak stosować przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku.
Nowe ustawienie wiąże się z dużym zainteresowaniem ryczałtem ewidencjonowanym (przejściem z podatku liniowego i skali na ryczałt). Sprzedaży w kilku stawkach ryczałtu. Ustawienia importu z programu sprzedażowego HM handel i magazyn do programu MK mała księgowość. Stawki ryczałtu przypisane do produktów w HMie.
Przedłużenie terminu poboru zaliczki podatku "Polski ład" Film z instrukcją.
Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
Składka zdrowotna "Polski ład" ryczałt ewidencjonowany.
Import właścicieli/współwłaścicieli, list płac do "Płatnika". Film z instrukcją.
Składka zdrowotna "Polski ład" podatek liniowy/skala. Film z instrukcją.FK księgi handlowe
Jak wprowadzić wpisy do dokumentów -> Rozliczenia międzyokresowe? Wczytanie na dokument PK. INSTRUKCJA.
Przygotowanie dokumentów JPK_FA w dowolnym systemie. Wczytanie ich w programie np. FK. dla JPK_V7 - INSTRUKCJA.
Znaczniki na dokumentach w związku z nowym JPK_V7.
"Złe długi" w JPK_V7 z deklaracją krok po kroku (na przykładzie danych przygotowanych w programie MK). Przygotowanie dokumentów dla JPK_V7 - INSTRUKCJA.
Ustawienia programu FK, opis znaczników w programie na przykładzie ustawień w programie MK.

HM Handel i magazyn - instrukcje video
Instrukcje HM
Odnowienie subskrypcji
Instrukcja

Zaczytywanie danych kontrahentów z GUS, Ustawienia lokalne!!!

Jak ustawić numerację miesięczną dokumentów w programie HM na przykładzie numeracji faktur?
Film z instrukcją z lektorem.


Jak rozpocząć pracę w programie HM w nowym roku? Przeniesienie ustawień i kartotek, sald kas. Zobowiązania i należności z wcześniejszych lat.
Film z instrukcją.

Jak przenieść stany towarów - bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?
Film z instrukcją.

Jak przenieść stany towarów po uporządkowaniu stanów w roku poprzednim - bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?
Film z instrukcją.

Jak ustawić numerację miesięczną dokumentów w programie HM na przykładzie numeracji faktur?
Film z instrukcją.


"Faktury zaliczki i końcowe". Konfiguracja, wystawianie dokumentów.
faktury i korekty do zaliczek.


„Mechanizm podzielonej płatności” od 1-11-2019.
Ustawienia programu HM, obsługa faktur dokumentujących czynności wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT „mechanizm podzielonej płatności”.
Wystawianie dokumentów: faktur z etykietą „mechanizm podzielonej płatności”. Płatność w banku - przelew "split payment".

Import przelewów w formacie Eliksir: import w banku pliku z przelewami krajowymi i z „mechanizmem podzielonej płatności”.

Funkcje dostępne w modułach do programu.
Moduł "Waluty". Konfiguracja, wystawianie dokumentów w walucie
wewnątrzwspólnotowe, walutowe krajowe itp.
Faktura w walucie obcej pomiędzy polskimi podatnikami.
Jak ujmować faktury VAT w walutach obcych?


Moduł drukarki fiskalne "Paragony z NIP" od 1-01-2021.
Faktura do paragonu z NIP-em, sposób wystawiania; prezentacja w jpk_v7; faktura do kilku paragonów; terminy wystawienia.
Moduł terminale płatnicze.
Terminal firmy "Polskie ePłatności S.A." Jak w programie ustawić płatność kartą na paragonie, fakturze? Ustawienie połączenia z terminalem płatniczym..
Faktura do paragonu tylko wtedy jeśli paragon zawiera NIP nabywcy od 1-01-2020. Ustawienia programu HM, paragony z NIPem nabywcy jak faktura uproszczona.

Moduł "Paliwa stałe" konfiguracja.
Paliwa stałe - świadectwa jakości również do paragonów, faktury z oświadczeniami.

Moduł "JPK_VAT".
Znaczniki w programie HM, dla JPK_V7 - INSTRUKCJA.
„Kody GTU” od 1-10-2020. Ustawienia programu HM, przypisanie kodów GTU w programie HM.

Wysyłki JPK
Wysyłka z programu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
JPK_V7 ustawienie, JPK_V7 - INSTRUKCJA.

Dla ryczałtowców - importu z programu sprzedażowego HM handel i magazyn do programu MK.
Sprzedaż w kilku stawkach ryczałtu.
Ustawienia importu z programu sprzedażowego HM handel i magazyn do programu MK mała księgowość. Stawki ryczałtu przypisane do produktów w HMie.
Import faktur zaliczkowych.

Funkcja zmiany stawek VAT dla wybranej grupy produktów.
Jak zmienić stawki VAT dla wielu pozycji w kartotece produktów.
Kadry i płace (KP kadry i płace, moduł w programach FK i MK) - instrukcje video
Instrukcje KP
Odnowienie subskrypcji
Instrukcja

Listy płac, naliczenia, ulgi. Zmiany w płacach październik 2022.
Ustawienia w opcjach dla list płac - daty wypłaty. Płaca jest uregulowana w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego i dwa ustawienia dla wypłat w ciągu pierwszych 10 dni następujących po miesiącu, za który wynagrodzenie ma być wypłacone. Film z instrukcją.

Uzupełnienie na przykładzie raportu "świadectwo pracy" brakujących informacji edycja danych w Excelu.

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
Generacja list płac z PPK. Składki ustawowe i dodatkowe.

Import właścicieli/współwłaścicieli, list płac do "Płatnika". Film z instrukcją.

eDeklaracje PIT 11 i PIT 4R.
PIT 11
Generacja deklaracji dla wszystkich podatników / pracowników. Blokowa wysyłka oraz wydruk deklaracji - wszystkich lub zaznaczonych.
Sposób wysyłki PIT 4R taki jak dla PIT 11. Przed dodaniem PIT 4R należy wygenerować, dla każdego miesiąca PIT 4!!!

Nie obowiązuje od 1-07-2022!!! Przedłużenie terminu poboru zaliczki podatku "Polski ład" Film z instrukcją.


Okazjonalna praca zdalna. Nowe przepisy Kodeksu pracy od 7 kwietnia 2023.

Jak ustalać wysokość / obliczać zasiłek macierzyński od 26 kwietnia 2023 r. Film z instrukcją.

FK księgi handlowe - instrukcje video
Instrukcje FK
Odnowienie subskrypcji
Instrukcja

Zaczytywanie danych kontrahentów z GUS na przykładzie programu HM, Ustawienia lokalne!!!

Generacja FW Generacja faktur wewnętrznych do rozliczenia WNT wewnątrzwspólnotowych nabyć.

PK - Wczytanie zapisów konta z pliku do programu FK. Wczytanie zapisów konta z pliku, np. przeksięgowanie kont zespołu 4 na wynik finansowy

Jak wprowadzić wpisy do dokumentów -> Rozliczenia międzyokresowe? Wczytanie na dokument PK. INSTRUKCJA.


Samochody osobowe w firmie: Koszty uzyskania przychodów 2019 – samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej.


Funkcje dostępne w modułach do programu.
e-Sprawozdania - Sprawozdania finansowe w formacie xml.
- Ustawienia w programie, przygotowanie pliku zgodnego ze schematem MF w programie FK. Podpisanie przy pomocy aplikacji Ministerstwa Finansów.
Tutaj do pobrania aplikacja eSprawozdania Ministerstwa Finansów.
- Jak wczytać dane z dowolnego pliku xml eSprawozdań zgodnego ze schematem Ministerstwa Finansów do programu FK księgi handlowe.
- Jak podpisać plik sprawozdania podpisem kwalifikowanym i profilem zaufanym w programie i poza programem.
Instrukcja składania sprawozdań do KRS.
Jak wysłać plik sprawozdania wraz z uchwałami do KRS.

Instrukcja wydruk sprawozdań.
Jak wydrukować plik sprawozdania za pomocą narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

Jak wysłać i wydrukować CIT 8 za pomocą narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.
Dokument może być podpisany wyłącznie podpisem kwalifikowanym!!!

Wysyłki JPK
Znaczniki na dokumentach. Wysyłka JPK_VAT ogólna z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP

Rozliczanie faktur na przełomie roku w przypadku podatku VAT i dochodowego. Koszty wchodzą do roku poprzedniego. Jak wprowadzić taką fakturę?

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
Generacja list płac z PPK. Składki ustawowe i dodatkowe.

Moduł "Kadry i płace" z modułem "eDeklaracje".
eDeklaracje PIT 11 i PIT 4R.
PIT 11
Generacja deklaracji dla wszystkich podatników / pracowników. Blokowa wysyłka oraz wydruk deklaracji - wszystkich lub zaznaczonych.
Sposób wysyłki PIT 4R taki jak dla PIT 11. Przed dodaniem PIT 4R należy wygenerować, dla każdego miesiąca PIT 4!!!

Generacja list płac z ulgą dla klasy średniej w 2022 roku. Przedłużenie terminu poboru zaliczki podatku (rozporządzenie z 7 stycznia 2022) Film z instrukcją.
Jak ustalać wysokość / obliczać zasiłek macierzyński od 26 kwietnia 2023 r. Film z instrukcją.
Okazjonalna praca zdalna. Nowe przepisy Kodeksu pracy od 7 kwietnia 2023.

MK mała księgowość - instrukcje video
Instrukcje MK
Odnowienie subskrypcji
Instrukcja

Składka zdrowotna, społeczna "Polski ład" Firma jednoosobowa, spółki (cywilna, komandytowa na PIT ) Rozliczane według skali (zasady ogólne) lub podatkiem liniowym.

Składka zdrowotna "Polski ład" ryczałt ewidencjonowany.

Składka zdrowotna, społeczna "Polski ład" Jak wyliczyć podstawę wymiaru składki zdrowotnej na skali podatkowej, jeśli w jakimś okresie wystąpiła strata? Jak obniżyć dla właściciela podstawę do ubezpieczenia społecznego?

Zaczytywanie danych kontrahentów z GUS na przykładzie programu HM, Ustawienia lokalne!!!
Generacja FW Generacja faktur wewnętrznych do rozliczenia WNT wewnątrzwspólnotowych nabyć.
Samochody osobowe w firmie: Koszty uzyskania przychodów 2019 – samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Ryczałt ewidencjonowany ustawienia importu z programu sprzedażowego HM handel i magazyn do programu MK mała księgowość.
Import do MK Mała Księgowość z pliku zgodnego ze schematem JPK FA. Import faktur do rejestrów sprzedaży i korekt z pliku JPK FA.

Książka przychodów i rozchodów - narastająco, filtrowanie wierszy, eksport do pliku.
Funkcje dostępne w modułach do programu.
Wysyłki JPK
Znaczniki na dokumentach. Wysyłka JPK_VAT ogólna z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP

Rozliczanie faktur na przełomie roku w przypadku podatku VAT i dochodowego.
Koszty wchodzą do roku poprzedniego. Jak wprowadzić taką fakturę?


Moduł "Kadry i płace" z modułem "eDeklaracje".

eDeklaracje PIT 11 i PIT 4R.
PIT 11

Generacja deklaracji dla wszystkich podatników / pracowników. Blokowa wysyłka oraz wydruk deklaracji - wszystkich lub zaznaczonych.
PIT 4R
Sposób wysyłki PIT 4R taki jak dla PIT 11. Przed dodaniem PIT 4R należy wygenerować, dla każdego miesiąca PIT 4!!!

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
Generacja list płac z PPK. Składki ustawowe i dodatkowe.

Jak ustalać wysokość / obliczać zasiłek macierzyński od 26 kwietnia 2023 r. Film z instrukcją.

Okazjonalna praca zdalna. Nowe przepisy Kodeksu pracy od 7 kwietnia 2023.

Jak odnowić subskrypcję?
Odnowienie subskrypcji
Jeśli używasz najnowszej wersji programu,
wystarczy kliknąć przycisk "Odnów subskrypcję" w oknie z informacją o końcu okresu trwania subskrypcji.
Uzupełnij dane w zamówieniu i wyślij żądanie.
Instrukcja odnowienia bezpośrednio z programu.
Zostanie wystawiona faktura proforma na program i moduły, których wcześniej używałeś.
Prosimy o zapłatę przelewem kwoty z proformy na nasz rachunek bankowy w PKO Bank Polski.
Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wygenerowany kod aktywujący, a faktura zostanie przesłana w formacie pdf.

Instrukcja odnowienia subskrypcji na przykładzie programu HM handel i magazyn poprzez sklep internetowy.
Prosimy kliknąć poniższy link
Instrukcja odnowienia subskrypcji.

Uwaga:
Jeśli subskrypcja była kupiona u Przedstawiciela, przed końcem okresu otrzymasz od niego proformę.
W sprawie odnowień, dokupienia modułów proszę się kontaktować z Przedstawicielem.
Jak zaktywować program? Jak zaktywować dokupione moduły?
Aktywacja programu
Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno informacyjne "Używasz testowej wersji programu".
Podana jest liczba dni okresu testowego.
Żeby zaktywować program należy:
Nacisnąć przycisk "Aktywuj program" na stanowisku, dla którego została kupiona subskrypcja. Pojawi się okno "Kod aktywacji", w którym w pole NIP należy wpisać identyfikator firmy, która nabyła praw do subskrypcji.
Nacisnąć przycisk "Aktywuj przez internet"
Prosimy nie wpisywać numeru subskrypcji. Pole jest wypełniane automatycznie podczas aktywacji.
Dane potrzebne do uzyskania kodu zostają wysłane do producenta programu.
Przy kolejnym logowaniu do programu, należy ponownie kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet", w celu zaczytania kodu.
Jeżeli pojawi się komunikat: "W tej chwili nie jest jeszcze dostępny kod aktywacyjny, proszę ponowić aktywację za godzinę".
Należy ponawiać próby aktywacji do skutku.
W przypadku braku dostępu do internetu możliwe jest uzyskanie kodu drogą mailową.
UWAGA
Programu można używać na tylu urządzeniach, na ile została zakupiona licencja.
Po aktywacji można sprawdzić informację o subskrypcji, włączonych modułach itp., klikając przycisk "?" znajdujący się na pasku menu, w prawym, górnym rogu okna programu.

Po dokupieniu dodatkowego modułu (jeśli subskrypcja została aktywowana bez tego modułu) należy go zaktywować w programie
Po otrzymaniu faktury w formie elektronicznej za zamówiony moduł, żeby zaktywować go w programie należy:
W najnowszej wersji programu w oknie "O programie" znajdującym się w pasku "Podstawowe" lub "Najczęściej używane" kliknąć przycisk "Aktywuj zmiany"
W starszych wersjach gdzie nie widać tej funkcji:
Zamknąć program.
Na pulpicie komputera odszukać ikonę programu.
Trzymając wciśnięte na klawiaturze klawisze CTRL i SHIFT kliknąć na nią dwukrotnie
lub podświetlić ją i nacisnąć klawisz na klawiaturze.
W wywołanym oknie licencji należy kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet".
W wywołanym oknie aktywacji kliknąć "Aktywuj przez internet"
Co się stanie, gdy subskrypcja wygaśnie i nie zostanie wcześniej odnowiona?
Odnowienie subskrypcji
Gdy będzie zbliżał się termin wygaśnięcia subskrypcji, będziesz otrzymywać powiadomienia w programach o zbliżającym się terminie wygaśnięcia subskrypcji.
Jeżeli pozwolisz subskrypcji wygasnąć, dane wprowadzone przez użytkowników do programu zostaną na dysku.
Licencjobiorca traci możliwość podglądu danych przy użyciu programu.
W każdej chwili można przywrócić pełną funkcjonalność i zakupić subskrypcję na nowy okres.
Czy podczas trwania subskrypcji można rozbudować, dokupić moduły?
Aktywacja dopkupionego modułu
Jeżeli masz subskrypcję np. na produkt podstawowy a chcesz rozbudować o moduły.
Można dokupić w dowolnym momencie.

Ważna uwaga: Rozbudowa o moduły nie powoduje przedłużenia subskrypcji. Czas trwania jest liczony od zakupu głównego programu.
Po dokupieniu dodatkowego modułu (jeśli subskrypcja została aktywowana bez tego modułu) należy go zaktywować w programie
Po otrzymaniu faktury w formie elektronicznej za zamówiony moduł, żeby zaktywować go w programie należy:
W najnowszej wersji programu w oknie "O programie" znajdującym się w pasku "Podstawowe" lub "Najczęściej używane" kliknąć przycisk "Aktywuj zmiany"
W starszych wersjach gdzie nie widać tej funkcji:
Zamknąć program.
Na pulpicie komputera odszukać ikonę programu.
Trzymając wciśnięte na klawiaturze klawisze CTRL i SHIFT kliknąć na nią dwukrotnie
lub podświetlić ją i nacisnąć klawisz na klawiaturze.
W wywołanym oknie licencji należy kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet".
Czy Licencjobiorca straci czas przydzielony do subskrypcji, jeżeli odnowi ją wcześniej?
Wcześniejsze odnowienie
Każdy dodatkowy czas zostanie dodany do istniejącej subskrypcji. Na przykład: jeśli pozostały dwa miesiące subskrypcji i zostanie odnowiona na kolejny rok, subskrypcja potrwa 14 miesięcy.
Jakie są warunki subskrypcji?
Warunki subskrypcji
Podczas instalacji programu użytkownik musi zapoznać się z umową licencyjną i warunkami subskrypcji.
Jeśli nie zgadza się na warunki w niej zawarte, nie może zainstalować programu.
W chwili zakupu\rejestracji licencji Licencjobiorca otrzymuje dostęp do programu oraz aktualizacji (w zakresie posiadanej licencji) przez okres 12 miesięcy.
Aby po upływie roku nadal korzystać z programu konieczne jest wykupienie subskrypcji na kolejny okres.
_________________________JPK_________________________
INSTRUKCJE
Jak wysłać plik JPKpodpisane przychodem, ePUAPem, podpisem kwalifikowanym?
Wysyłka JPK
JPK_V7 część ewidencyjną należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne!!!) w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Wysyłki można podpisać przy użyciu:
-Profilu Zaufanego (eGO)
-Kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
-Ministerstwo Finansów od 10-2020 daje technicznej możliwości podpisywania przychodem wysyłki JPK_V7.
Domyślnie, wysyłka dla osób fizycznych ustawiona jest przychodem.
Żeby podpisać plik ePUAPem należy:
trzymając wciśnięty klawisz CTRL na klawiaturze kliknąć przycisk "Wyślij".

Przed przygotowaniem pliku należy:
W programach księgowych uzupełnić adres email do kontaktu z Urzędem Skarbowym. Menu "Ustawienia" -> "Ustawienia firmy".
W programie HM handel i magazyn uzupełnić w menu "Ustawienia" -> "Ustawienia firmy":
1. Na zakładce "JPK V7" adres email (niezbędny do kontaktu z Urzędem Skarbowym).
a/ Dla spółek dane pobierane są z danych firmy.
b/ Dla firm jednoosobowych w menu "Ustawienia" -> "Ustawienia firmy".
Na zakładce "JPK V7" po zaznaczeniu pola "Osoba fizyczna "wpisać dane o właścicielu (imię i nazwisko, data urodzenia).

Dla rozliczeń - JPK V7K - kwartalnej należy w w menu "Ustawienia" -> "Ustawienia firmy".
na zakładce "Moduły i funkcjonalności" zaznaczyć pole "kwartalny JPK V7" - podczas przygotowania pliku JPK pokażą się tylko dwie zakładki - sprzedaż i zakup. Część deklaracyjna nie jest przygotowywana.
Dopiero po zakończeniu kwartału zostanie utworzona część deklaracyjna
Jak wysłać plik JPK VAT podpisane przy użyciu profilu zaufanego? Instrukcja.
Wysyłka ePUAPem
JPK_VAT należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne!!!) w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Przed pierwszą wysyłką należy założyć profil zaufany.
Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji
Za pomocą profilu zaufanego można potwierdzić swoją tożsamość w intrenecie i podpisać elektroniczne między innymi JPK_VAT.

INSTRUKCJA
Wysyłka JPK_VAT z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP

INSTRUKCJA VIDEO
Wysyłka JPK_VAT ogólna z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP

Wysyłka JPK_VAT z programu HM z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP

UWAGA:
Podpisany plik metadanych zapisujemy na dysku poprzez kliknięcie „ZAPISZ”.
Jeśli nie można wskazać miejsca zapisu, plik z automatu zostanie zapisany w folderze POBRANE.
Podpisany plik zapisujemy na dysku poprzez kliknięcie „ZAPISZ” i zapisujemy na dysku.
Po zapisaniu pliku na dysku przechodzimy do programu i wskazujemy podpisany plik (np. w folderze POBRANE).
Co zrobić w przypadku braku UPO mimo przesłania pliku JPK?
Problem z odbiorem UPO
Jeśli wysyłany plik JPK bardzo długo ma status np. 120 lub inny z opisem, że dokument jest na serwerze Ministerstwa w trakcie weryfikacji.
Jeśli długo nie możemy odebrać UPO, można kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z infolinią Ministerstwa
link do kontaktu.
Chcąc wysłać zgłoszenie e-mailowe należy podać numer referencyjny wysyłanego pliku JPK i opisać z czym dokładnie mamy problem, kiedy plik JPK był wysyłany.
Warto sprawdzać komunikaty na stronie zamieszczanych przez Ministerstwo  Komunikaty dla-mikro przedsiębiorców. Często dłuższy czas oczekiwania na UPO jest związany z pracami serwisowymi prowadzonymi na serwerach Ministerstwa Finansów.
Wysyłane pliki JPK przez autoryzację przy użyciu Profilu Zaufanego mają dużo dłuższy czas weryfikacji i oczekiwania na odbiór UPO niż pliki JPK wysyłane przy użyciu e-Podpisu.
W każdej chwili samodzielnie można sprawdzić status wysyłanego pliku JPK, na serwerze Ministerstwa.
W tym celu należy otworzyć stronę
link do sprawdzenia statusu.
Wkleić do niego numer referencyjny wysłanego dokumentu i sprawdzić status wysyłki.
Numer referencyjny wysyłanego pliku JPK można skopiować w programie dla każdej wysyłki pliku JPK klikając przycisk "Skopiuj nr referencyjny do schowka".
JPK w programie HM Handel i magazyn, które pola zostaną wypełnione?
JPK w programie HM Handel
Nowy scalony plik JPK musi zawierać informacje o zakupach i sprzedaży zawarte w ewidencjach VAT oraz wszystkie pozycje zawarte w dotychczasowych deklaracjach VAT-7.
Doszły dodatkowe informacje, które do tej pory nie były nigdzie raportowane.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów, wprowadziło obowiązek:
dodatkowego oznaczenia niektórych rodzajów transakcji.
oznaczania poszczególnych grup towarów i usług.
raportowanie tych oznaczeń w nowym pliku JPK.

Dodatkowe oznaczenia dotyczą transakcji m.in. sprzedaży wysyłkowej, świadczenia usług elektronicznych, usług turystyki.
Inne oznaczenia są obowiązkowe dla importu oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Dodatkowa grupa oznaczeń jest wymagana dla niektórych dokumentów, takich jak:
dokumenty wewnętrzne;
raporty z kas fiskalnych;
faktury wystawione na podstawie paragonu.

Nadawanie znaczników dotyczy również niektórych faktur zakupowych.

LISTA NOWYCH ZNACZNIKÓW:
RO Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;
WEW Dokument wewnętrzny;
FP Faktura, o której mowa w art.. 109 ust, 3d ustawy;
MK Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy;
VAT_RR Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;
SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy;
EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy;
TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy;
TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy;
TT_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy;
MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy;
MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy;
I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import);
I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import);
B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy;
B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy;
B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy;
MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności;
IMP Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy;
UWAGA: Znacznik MPP oznaczany jest automatycznie jeśli na dokumencie sprzedaży jest towar wrażliwy a faktura ma wartość przynajmniej 15tys.
UWAGA:.
Firmy jednoosobowe mogą podpisać plik "Przychodem".
Spółki podpisem kwalifikowanym
Co oznacza komunikat wyświetlony podczas podpisywania deklaracji lub JPK "Zestaw kluczy nie istnieje"?
Zestaw kluczy nie istnieje
Jest to błąd podczas pobierania kontekstu klucza prywatnego do podpisu. "Zestaw kluczy nie istnieje".

Jedną z przyczyn takiego komunikatu może być:
-Nie właściwie włożona karta do czytnika, brak karty w czytniku.
Rozwiązanie - można włożyć kartę ponowie do czytnika, można też spróbować zmienić port USB do którego podpięta jest karta.
-Brudny chip na karcie.
Rozwiązanie - warto przetrzeć kartę.
-Praca terminalowa - certyfikat posiada zabezpieczenia, które uniemożliwiają prace z a pośrednictwem terminali.
-Nieprawidłowy sterownik czytnika.
Rozwiązaniem - zaktualizowanie sterownika do czytnika. W razie problemów należy kontaktować się z wystawcą certyfikatu.
Więcej informacji można uzyskać włączając program diagnostyczny dodany do oprogramowania karty.
Należy sprawdzić czy karta jest poprawnie widziana przez czytnik.
Czy jednolity plik kontrolny generowany za dany okres miesięczny powinien odzwierciedlać deklarację VAT-7 za ten okres we wszystkich pozycjach?
JPK a sprzedaż mieszana
Czy jednolity plik kontrolny generowany za dany okres miesięczny powinien odzwierciedlać deklarację VAT-7 za ten okres we wszystkich pozycjach?
Czy kwota netto od zakupów w deklaracji VAT-7 i w pliku JPK powinna stanowić kwotę netto wynikającą z rozliczanych faktur?
Czy też powinna być przeliczona procentowo, w sytuacji, gdy podatnik prowadzi sprzedaż mieszaną i rozlicza się tzw. strukturą?
Jednolity plik kontrolny JPK_VAT musi być zgodny z polami deklaracji VAT-7 za dany okres.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia.
Kwota podatku naliczonego powinna być taka sama jak kwota wykazana w deklaracji za ten sam okres.
W przypadku pojawienia się różnicy z zaokrągleń powinna być skorygowana w odrębnym zapisie (wierszu).
Dlatego w programach księgowych wprowadziliśmy dodatkowy przycisk "przelicz..." widoczny w rejestrach VAT, w których jest włączone pole "Zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej."
Dla zakupów związanych pojazdami, dla których jest ograniczenie w odliczeniach podatku VAT do jedynie 50%, a zakup dotyczy sprzedaży mieszanej, został dodany kolejny przycisk łączący te dwa współczynniki.
Po wpisaniu kwoty w pole oznaczone OiZ w odpowiednią stawkę po naciśnięciu "Przelicz..." wartości nie do odliczenia zostaną przeniesione w pole zw - nie podlegające odliczeniu.

_________________________HM - Handel i magazyn_________________________
INSTRUKCJE
Jak zmienić w karcie towaru/usługi stawkę VAT na przykład z 0% na 5%?
Zmiana stawki VAT dla wielu.
Przed operacją należy wykonać archiwizację programu!!!
W kartotece produktów, należy ustawić "Filtr" na - Stawka VAT. Z listy należy wybrać stawkę 0%.
Wyświetlą się tylko te produkty, które spełniają kryterium, czyli w stawce 0%.
Następny krok to wywołanie funkcji "Kreator zmian".
Na przycisku znajduje się strzałka w dół. Po rozwinięciu należy wybrać pozycję "Kreator zmiany stawki VAT".
W otwartym oknie "Zmiana stawki VAT", należy w polu "Nowa stawka VAT" wybrać 5%.
Jeszcze należy ustawić, jak mają być przeliczone ceny. Możliwe jest kilka wariantów.

Uwaga, możliwość zablokowania sprzedaży na urządzeniu fiskalnym. Przeczytaj uważnie.
Powrót do 5% VAT na podstawowe produkty spożywcze może stanowić wyzwanie dla sprzedawców użytkujących drukarki fiskalne z uwagi na tzw. schodek podatkowy.
Dlatego w najnowszej wersji programu dodaliśmy funkcję - zmiany nazwy przez dodanie na początku nazwy"5%".
Dodane ustawienie, dzięki któremu symbol stawki vat 5% będzie wstawiany przed nazwę produktu drukowanego na urządzeniu fiskalnym.
Dzięki temu ustawieniu nazwa produktu nie zostanie zablokowana na urządzeniu fiskalnym po zmianie stawki vat z 0% na 5%.
Dla drukarek fiskalnych ustawienie jest dostępne w oknie 'Ustawienia produktów',
a dla kas fiskalnych w oknie 'Ustawienia kas fiskalnych'.

Wyjaśnienie.
"Schodek podatkowy" to pojęcie związane jest z ustawieniem w drukarkach fiskalnych, którego zadaniem jest kontrola przypisanych nazw sprzedawanych towarów do stawek VAT zgodnie z zasadą, że stawka podatku dla danej nazwy towaru lub usługi nie może być podwyższona, jeżeli wcześniej była obniżona.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, w takiej sytuacji, tj. gdy stawka podatku została podwyższona, jeżeli wcześniej była obniżona, kasa musi zapewniać blokowanie sprzedaży takiego towaru.
Powyższe oznacza, że przy powrocie do 5% stawki VAT, sprzedaż towaru może zostać zablokowana, o ile obejmuje towar o takiej samej nazwie, dla którego nastąpiła zmiana stawki.
Zgodnie z przepisami technicznymi, towary są identyfikowane przez ciąg znaków alfanumerycznych języka polskiego ze znakami kropki, przecinka, procenta i kresek ukośnych, przy czym litery małe i wielkie traktuje się jako te same znaki.
Omawiana kwestia powinna być szczególnie istotna dla tych sprzedawców, którzy zostali zmuszeni przez ustawodawcę na powtórną zmianę stawek VAT.
Teraz istnieje ryzyko zablokowania sprzedaży dla niektórych towarów.
Praktycznym sposobem na rozwiązanie tej kwestii może być zmiana nazwy sprzedawanego towaru.
Dlatego dodaliśmy funkcję zmiany nazwy towaru przez dodanie znaku 5%.
Jak rozpocząć pracę w programie HM w nowym roku? Przeniesienie ustawień i kartotek, saldo kasy, zobowiązania i należności z wcześniejszych lat.
Rozpoczęcie pracy w nowym roku
Podczas pierwszego uruchomienia programu w nowym roku program zapyta o przepisanie kartotek.
Jeżeli chcesz wykonać import danych w tej chwili, w poniższym oknie wybierz "TAK".

Jeśli chcesz przepisać kartoteki później (po uporządkowaniu danych w starym roku) w pojawiającym się oknie wybierz "NIE".
Kiedy będziemy chcieli przepisać kartoteki należy wybrać:
menu Narzędzia -> Importuj kartoteki.
Jeśli funkcja ta jest niewidoczna należy zamknąć program i ponownie otworzyć w nowym roku.
Jeśli funkcja jest widoczna ale niedostępna należy zalogować się do programu użytkownikiem z uprawnieniami Administratora.

Funkcja służy do przeniesienia danych o towarach (usługach, wyrobach itd.), grupach i kontrahentach z poprzedniego roku.
Import NIE PRZENOSI dokumentów. Dokumenty z każdego roku przechowywane są w oddzielnych folderach.
Aby zobaczyć je należy przy otwieraniu firmy zmienić rok na poprzedni.

Saldo kasy
Żeby saldo było widoczne w nowym roku, należy dla każdej z kas wystawić dokument KP.
Np. wpisać kwit kasowy KP z wyróżnikiem "BO" z opisem zdarzenia "saldo kasy".

Zobowiązania i należności z wcześniejszych lat
menu Ustawienia -> Kontrahentów.
Należy wybrać rok, od którego ma sprawdzać zobowiązania-należności.

Zaczytanie stanów - program HM z modułem obsługi magazynu
- odpowiedź na pytanie w temacie poniżej
Jak przenieść stany towarów - bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?
Przeniesienie stanów
Podczas pierwszego uruchomienia programu w nowym roku program zapyta o przepisanie kartotek.
Opis temat powyżej

Po wczytaniu kartotek do nowego roku należy wczytać stany.
Ważne: Przed wczytaniem stanów, w starym roku stany magazynowe muszą zostać uporządkowane. W przeciwnym wypadku BO będzie nieprawidłowe, wycena będzie błędna.
Aby wczytać stany magazynowe należy wywołać funkcję: z menu Narzędzia -> Generuj BO.
Jeśli funkcja ta jest niewidoczna należy zamknąć program i ponownie otworzyć w nowym roku.
Jeśli funkcja jest widoczna ale niedostępna należy zalogować się do programu użytkownikiem z uprawnieniami Administratora.

Funkcja służy do przeniesienia stanów z poprzedniego roku.
Program nie przenosi stanów ujemnych! Jeśli mają być widoczne w nowym roku należy ręcznie wystawić dokument RW.
Jak wysłać dokument jako załącznik w mailu z programu HM Handel i magazyn?
Faktura jako załącznik poczty
Program HM od wersji 18.1 umożliwia bezpośrednią wysyłkę dokumentów w formacie PDF jako załącznik wiadomości, z pominięciem dodatkowych programów pocztowych.
Wysyłanie możliwe jest bezpośrednio po zapisaniu dokumentu lub z Przeglądu dokumentów.
Aby korzystać z tej funkcji należy mieć zainstalowaną drukarkę pdf (np. Programer PDF Writer).
Drukarkę można pobrać bezpośrednio z Menu Pomoc w programie HM.
Dla typu dokumentu, który ma być wysyłany jako załącznik, należy w "Opcjach dokumentów" zaznaczyć opcję "Wyślij dokument emailem jako załącznik w formacie PDF".
Dokładny opis znajduje się w systemie pomocy programu.

INSTRUKCJA KONFIGURACJI - opis w poniższym linku oraz w systemie pomocy do programu.
Wysyłka faktury pdf bezpośrednio z programu
Jak wystawić dla dokumentu "świadectwo jakości paliw stałych"?
Paliwa stałe
Moduł do programu HM Handel i magazyn "Paliwa stałe".
Wersja do pobrania dla obsługi paliw stałych (wyrobów węglowych)
W menu USTAWIENIA »USTAWIENIA FIRMY zakładka "Moduły i funkcjonalności".
Zaznaczona pozycja "Obrót paliwami stałymi (wyrobami węglowymi)".

W menu USTAWIENIA »TYPY DOKUMENTÓW dla wybranego np. Faktura, Paragon, Wydanie zewnętrzne itp.
zakładka "Dodatkowe" w części dolnej okna "Ustawienia dodatkowe 2"
Zaznaczona pozycja "Obrót paliwami stałymi (wyrobami węglowymi)".
zakładka "Drukowanie"
Zaznaczona pozycja "Czy jest możliwy wydruk dokumentu"
"Domyślnie drukuj"
W części dolnej "Domyślna liczba drukowanych egzemplarzy" - 2
W części dolnej "Domyślna liczba drukowanych egzemplarzy Świadectwa jakości paliwa stałego" - 2

W kartotece produktów produkt, dla którego ma wyć wystawione świadectwo ma mieć zaznaczone pole "Paliwo stałe (wyrób węglowy)" (nowe pole obok Kategorii)
W kartotece produktów dla takiego produktu należy kliknąć przycisk "Dane dodatkowe".
Parametry wymagań jakościowych muszą zostać wypełnione, zgodnie z otrzymanymi danymi dla paliwa. Zostaną przeniesione na wydruk świadectwa.

W informacji o kontrahencie, który nabywa paliwa stałe, na zakładce "Kredyt, bank, uwagi" należy wybrać czy obrót jest z akcyzą, jeśli nie to należy wybrać powód zwolnienia.

Wystawiając fakturę na której jest choć jeden produkt "Paliwo stałe (wyrób węglowy)" program wydrukuje na dokumencie oświadczenie o otrzymaniu "Świadectwa" a dla obrotu bez akcyzy oświadczenie o powodzie zwolnienia np. zakup dla gospodarstw domowego itp.
UWAGA: Przy ilości wyrażonej w tonach program podaje przeliczenie na kilogramy.
UWAGA: Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 został zawieszony wymóg drukowania parametrów jakościowych na świadectwie i program na świadectwach z datą wystawienia w tym okresie nie będzie ich drukował.
Jak wystawić dokument w walucie np. fakturę?
Dokument w walucie
INSTRUKCJA KONFIGURACJI - opis w poniższym linku oraz w systemie pomocy do programu.
Wybierz z menu Firma -> Dane firmy. W oknie dialogowym zaznacz: 'Firma dokonuje obrotów wewnątrzwspólnotowych'.

Wybierz z menu Ustawienia -> Firmy. W oknie dialogowym zaznacz: 'Używane są ceny walutowe'.

Wybierz z menu Ustawienia -> Dokumentów.
W oknie dialogowym zaznacz dla dokumentu, który ma być wystawiany również w walucie obcej np. dla Faktura:
Na zakładce Dodatkowe - 'Dokument może być wystawiony w walucie' oraz
'Podczas przenoszenia wyliczaj cenę złotówkową z ceny walutowej' (zaznacz jeśli nie masz ustalonych dla towarów cen walutowych a chcesz aby program wyliczał je na podstawie ceny złotówkowej).
Na zakładce Wyświetlanie zaznacz: 'Cena walutowa'.

Wybierz z menu Opcje ->Kursy walut.
W oknie dialogowym w polu Z dnia... wybierz odpowiednią datę i wciśnij przycisk: 'Pobierz ze strony internetowej NBP'
Jeśli na komputerze nie ma dostępu do internetu numer tabeli i kurs waluty można wpisać ręcznie na dokumencie.

HM Handel i magazyn. Instrukcja video.
Moduł "Waluty". Konfiguracja, wystawianie dokumentów w walucie
wewnątrzwspólnotowe, walutowe krajowe itp.

Jak pola dodaliśmy na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”? Jak naprawić błąd jeśli etykieta nie została dodana?
Stawka odwrotne obciążenie
W kartotece produktów został dodany znacznik "towar wrażliwy".
W programie w wersji 19.3 od 1 listopada 2019 roku nie ma możliwości dodania towaru w stawce "odwrotne obciążenie".
Dodaliśmy funkcję zmiany stawki na podstawową i automatyczne oznaczenie ich jako "produkt wrażliwy".
Jak działa program?
Jeśli na fakturze o wartości 15tys lub wyższej znajdzie choć jedną pozycję oznaczoną w kartotece jako "produkt wrażliwy", umieszcza na wydruku w nagłówku etykietę “mechanizm podzielonej płatności”.
Jakie przepisy w przypadku błędu?
„…Jeżeli sprzedawca przez błąd nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem, wówczas będzie mógł naprawić swoje uchybienie i uniknąć sankcji. W tym celu powinien przede wszystkim poinformować nabywcę, że wystawił mu fakturę bez wymaganego oznaczenia, tak żeby przekazać mu brakującą na fakturze informację, że powinien zapłacić w podzielonej płatności. Informację tę sprzedawca może przekazać w dowolnej formie nabywcy, może to uczynić w dowolny sposób, nawet przed wystawieniem faktury korygującej, w interesie sprzedawcy leży bowiem, żeby nabywca miał szansę zrealizować płatność w mechanizmie podzielonej płatności…”.
Na czym polega mechanizm podzielonej płatności split payment?
Podzielona płatność
Mechanizm podzielonej płatności to sposób płatności, w którym kwota podatku VAT, trafia na odrębny rachunek bankowy (rachunek VAT), o ograniczonej dostępności dla sprzedawcy.
Kwota (brutto) trafia na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, VAT zostaje automatycznie przekazane przez bank na subkonto VATu. Patrz opis poniżej "Wpłata u odbiorcy przelewu".

WAŻNE: Od kupującego, który otrzyma fakturę z wykazaną kwotą podatku, zależy, w jaki sposób ureguluje płatność.
Czy dokona przelewu z wykorzystaniem "komunikatu przelewu" czy ureguluje zobowiązanie w sposób dotychczasowy.
Nabywca nie potrzebuje zgody sprzedawcy. Nie musi go o tym informować.
Sprzedawca nie powinien podawać na fakturze numeru rachunku VAT ponieważ kupujący nie może wskazać zapłaty tylko na ten rachunek.

Przelew z wykorzystaniem "komunikatu przelewu".
Jak wygląda zapłata u nadawcy przelewu.
Informacje przy transakcji:
"Przelew z rachunku 6 150 PLN
Kwota VAT 1 150,00 PLN
Kwota brutto 6.150,00 PLN
Numer faktury 7001/18
Identyfikator odbiorcy 7292045677"

Jak wygląda wpłata u odbiorcy przelewu.
Na konto główne trafia zapłata za fakturę w kwocie brutto
Informacje przy transakcji:
"Przelew na rachunek 6 150 PLN
Kwota VAT 1 150,00 PLN
Kwota brutto 6 150,00 PLN
Numer faktury 7001/18
Identyfikator odbiorcy 7292045677"
Bank wykonuje drugi przelew - przeksięgowanie kwoty VAT na subkonto VAT.
Informacje przy transakcji:
"Przelew z rachunku 1 150,00 PLN Kwota VAT 1 150,00 PLN Kwota brutto -1 150,00 PLN Numer faktury 7001/18
Identyfikator odbiorcy 7292045677"

Przykład: Przedsiębiorca dokonał zakupów firmowych. Faktura zawiera 10 pozycji na sumę 20.000 zł, z których pozycja nr 10 to kamera cyfrowa o wartości 500 zł, pozostałe 9 pozycji dotyczą towarów niewymienionych w załączniku nr 15 do ustawy (np. papier do drukarki, biurko, krzesła itp.).
W tym wypadku należy zastosować split payment, gdyż wartość brutto faktury > 15 tys. zł i zwiera pozycję z załącznika nr 15.
Przedsiębiorca musi przelać na specjalne konto, nazywane „kontem VAT” nie mniej niż 93,50zł (VAT od zakupu kamery) lub cały VAT wyszczególniony na fakturze czyli 3.739,84zł a pozostałą część na konto (rachunek bieżący) sprzedawcy (jak dotychczas).

Więcej przykładów w opisie "Dla kogo obowiązek oznaczania faktur słowami „mechanizm podzielonej płatności”?".
Dla kogo obowiązek oznaczania faktur słowami „mechanizm podzielonej płatności”?
Mechanizm podzielona płatność
Obowiązek podzielonej płatności (split payment), od 1 listopada 2019 r., obejmie tylko towary i usługi wrażliwe - wymienione w załączniku nr 15 (np. elektronika, złom, usługi budowlane, paliwo itd.).
Trzy warunki
Aby mechanizm podzielonej płatności był obowiązkowy, muszą być (jednocześnie) spełnione 3 warunki:
1. transakcje są dokonane między podatnikami (w tym zwolnionymi)
2. faktura zawiera choćby jedną pozycję z załącznika nr 15 ustawy o VAT
3. wartość faktury brutto jest równa bądź > 15 tys zł.

Nawet gdy faktura będzie zawierała tylko jedną pozycję wymienioną w załączniku nr 15, ale należność (brutto) przekroczy 15 tys. zł (lub ma równowartość 15tys.), sprzedawca będzie musiał zamieścić na takiej fakturze dopisek: "mechanizm podzielonej płatności".
Przedsiębiorcy mogą oznaczać w ten sposób całe faktury, niezależnie od tego, czy wszystkie wymienione na niej towary i usługi będą objęte obowiązkowym split paymentem.
Nie ma znaczenia, czy na fakturze znajduje się tylko jedna pozycja z załącznika nr 15 (np. laptop, węgiel, usługa budowlana), czy jest ich więcej. Reszta należy do nabywcy!!!

Przykład:
Kwota należności za towar z załącznika nr 15 wynosić będzie np. 1.230 zł brutto (1.000 zł netto + 230 zł VAT-u), a wartość brutto całej faktury wynosić będzie 15.000 zł, wówczas taka faktura powinna mieć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.
Wyznacznikiem do oznaczenia faktury jest więc jej wartość brutto i fakt, że dokumentuje ona sprzedaż towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.
Nabywca: - będzie musiał zapłacić metodą podzielonej płatności za towary i usługi wymienione w załączniku nr 15.
- będzie mógł (nie musi), zapłacić metodą podzielonej płatności za inne towary i usługi wymienione na fakturze.

Przykład 1:
Przedsiębiorca dokonał zakupów firmowych. Faktura zawiera 10 pozycji na sumę 20.000 zł, z których pozycja nr 10 to kamera cyfrowa o wartości 500 zł, pozostałe 9 pozycji dotyczą towarów niewymienionych w załączniku nr 15 do ustawy (np. papier do drukarki, biurko, krzesła itp.).
W tym wypadku należy zastosować split payment, gdyż wartość brutto faktury > 15 tys. zł i zwiera pozycję z załącznika nr 15.
Przedsiębiorca musi przelać na specjalne konto, nazywane „kontem VAT” nie mniej niż 93,50zł (VAT od zakupu kamery) lub cały VAT wyszczególniony na fakturze czyli 3.739,84zł a pozostałą część na konto (rachunek bieżący) sprzedawcy (jak dotychczas).

Przykład 2:
Przedsiębiorca dokonał zakupu. Faktura zawiera 10 pozycji na sumę 20.000 zł, z których pozycja nr 10 to kamera cyfrowa o wartości 500 zł, pozostałe 9 pozycji dotyczą towarów niewymienionych w załączniku nr 15 do ustawy (np. papier do drukarki, biurko, krzesła itp.).
Przedsiębiorca poprosił o dwie faktury na swoją firmę: jedną na kamerę cyfrową (500 zł brutto), drugą na pozostałe pozycje (15.000 zł). W tym przypadku NIE będzie miał zastosowania split payment, gdyż wartość faktury za kamerę co prawda zawiera pozycję z załącznika nr 15, ale jej wartość < 15 tys zł.
Wartość drugiej faktury jest > 15 tys. zł ale żadna pozycja nie dotyczy załącznika nr 15 ustawy. Przedsiębiorca może zapłacić za fakturę, kartą płatniczą lub przelać należność na konto (rachunek bieżący) sprzedawcy (jak dotychczas). Nie może jednak zapłacić za fakturę gotówką z uwagi na Art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Przykład 3:
Przedsiębiorca dokonał zakupu 10 telefonów, o wartości brutto (z VAT) 1230 zł każdy. Suma faktury wynosi 12.300 zł brutto. W tym wypadku NIE stosujemy metody podzielonej płatności, gdyż wartość brutto faktury < 15 tys. zł, chociaż wszystkie pozycje na dokumencie są zawarte w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

Przykład 4:
Przedsiębiorca dokonał zakupów firmowych. Faktura zawiera 8 pozycji na sumę 14.900 zł, z których pozycja nr 5 to kamera cyfrowa o wartości 500 zł, pozostałe 7 pozycji dotyczą towarów niewymienionych w załączniku nr 15 do ustawy (np. papier do drukarki, biurko, krzesła itp.).
W tym wypadku NIE należy zastosować split payment, gdyż wartość brutto faktury < 15 tys. zł choć faktura zwiera pozycję z załącznika nr 15.
Przedsiębiorca może zapłacić za fakturę gotówką, kartą płatniczą lub przelać należność na konto (rachunek bieżący) sprzedawcy (jak dotychczas).

Z dniem 1.11.2019 roku nastąpiła całkowita likwidacja KRAJOWEGO odwrotnego obciążenia: Towary i usługi podlegające pod odwrotne obciążenie do końca października nie pokrywają się z pozycjami załącznika nr 15 ustawy o VAT (w załączniku ustawodawca znacznie te pozycje rozszerzył).
Nowo wprowadzony zapis ustawy o VAT, obowiązujący od 1 listopada 2019 roku:
Art. 108e. Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

Co zawiera załącznik nr 15 do ustawy o VAT ?
Dziennik Ustaw poz. 1751. Załącznik nr 4 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (poz. 1751)
„Załącznik nr 15 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1, ART. 106E UST. 1 PKT 18A,
ART. 108A UST. 1A ORAZ ART. 108E USTAWY
Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług)
05.10.10.0 Węgiel kamienny
05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit)
ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku
19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety
z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
24.10.12.0 Żelazostopy
24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej,
z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane,
powlekane lub pokrywane
24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco
lub wyciskane, ze stali niestopowej
24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 1751
24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43
24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku bez względu na symbol PKWiU
Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto,
platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie
24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie
24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie
24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie
24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie
ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali
ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana
z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali
ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 1751
26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym
ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych
z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części
28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą, do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex 29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów
zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych
29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
29.31.22.0 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
38.11.51.0 Odpady szklane
38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
38.32.2 Surowce wtórne metalowe
38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy
Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 1751
ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD bez względu na symbol PKWiU
Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych
42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych
42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających
43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.31.10.0 Roboty tynkarskie
43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 1751
43.34.10.0 Roboty malarskie
43.34.20.0 Roboty szklarskie
43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
43.99.40.0 Roboty betoniarskie
43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
ex 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli”.
Jak wprowadzić tekst o RODO na wydruku faktury?
RODO - tekst na wydruku faktur
Tekstu o przetwarzaniu danych RODO i drukowanie go dla określonych typów dokumentów.
W menu USTAWIENIA »USTAWIENIA FIRMY pojawiła się zakładka "RODO". Firma, która obsługuje kontrahentów podlegających RODO powinna umieścić tekst o przetwarzaniu danych.
Przykładowy tekst
"Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (nazwa firmy).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: realizacji zamówienia, wykonania umowy, wystawienia faktury oraz w celach księgowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury."

Można także zdefiniować wymagania dotyczące haseł użytkowników.

W menu USTAWIENIA » TYPY DOKUMENTÓW można ustawiać dla poszczególnych typów dokumentów (np. dla FAKTURY, ZAMÓWIENIA, PROFORMY itp.) czy tekst ma się drukować (zakładka "drukowanie") oraz czy dla wszystkich czy tylko dla kontrahentów oznaczonych jako osoba prywatna.
Które towary i usługi należy oznaczać kodami GTU?
Kody GTU
Oznaczanie transakcji kodami GTU
Do oznaczenia transakcji odpowiednim symbolem GTU zobowiązany jest sprzedawca.
Oznacza to, że tylko na nim (nie na nabywcy towaru/usługi) spoczywa obowiązek wskazywania odpowiedniego symbolu GTU w plikach JPK.
Oznaczanie kodu GTU polega na wskazywaniu odpowiedniego numeru od 1 do 13 w nowej strukturze JPK, bezpośrednio przy danym GTU do faktury.
Gdzie umieszczać nowe kody GTU?
Przepisy nie nakładają obowiązku umieszczania kodów GTU na wystawianych fakturach.
Przedsiębiorca zobowiązany jest jedynie do oznaczenia faktury sprzedaży w pliku JPK_V7.
Oznaczanie faktury nowymi kodami GTU może stanowić spore ułatwienie pracy biur rachunkowych i księgowości.

GTU_01
Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
Uwaga: Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania.

GTU_02
benzyny lotnicze(CN 2710 12 31);
benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 1245, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8; biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.
węgiel.
UWAGA: Dla oznaczenia GTU_02 nie ma znaczenia, czy transakcja odbywa się pomiędzy podmiotami krajowymi, czy z podmiotem zagranicznym – istotne jest samo wymienienie towaru w art. 103 ust 5aa ustawy VAT.

GTU_03
olej opałowy,
oleje smarowe,
pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,
oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90,
preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04
wyroby tytoniowe,
susz tytoniowy,
płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05
Odpady – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT:
wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38.11.49.0)
odpady szklane (PKWiU 38.11.51.0)
odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0)
pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38.11.54.0)
odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.11.55.0)
odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 38.11.58.0)
niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38.12.26.0)
odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38.12.27)
surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2)
surowce wtórne ze szkła (PKWiU 38.32.31.0)
surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0)
surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0)
surowce wtórne z gumy (PKWiU 38.32.34.0).


GTU_06
Urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT:
emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane
– wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0)
atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.30.0)
płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch (PKWiU ex 22.21.30.0)
elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory (PKWiU ex 26.11.30.0)
komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1)
jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) (PKWiU ex 26.20.21.0)
półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 26.20.22.0)
telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0)
konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU ex 26.40.60.0)
aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 26.70.13.0)
części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 28.23.26.0)
pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.11.0)
pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.29.0)
pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 59.11.23.0).

GTU_07
Pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
Ciągniki
Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
Pojazdy silnikowe do transportu towarów
Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
Zderzaki i ich części (8708 10 – tu niezależnie od tego, czy służą do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705).
UWAGA: Jeśli w ramach świadczonej przez nas usługi (np. naprawy samochodowej) wykorzystaliśmy do tego części samochodowe – nie oznaczamy tej usługi kodem GTU_07. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży, np. gdy sprzedajemy na fakturze konkretną część do samochodu.


GTU_08
Metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy VAT (np. artykuły jubilerskie, złoto, srebro).
UWAGA: Należy być bardzo uważnym - GTU_08 dotyczy załącznika 15 gdzie są wyszczególnione produkty np. ze stali (towary wrażliwe).

GTU_09
Leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.


GTU_10
Budynki, budowle i grunty. Oznaczenie GTU_10 należy zastosować do:
leasingu finansowego budynku, budowli, gruntu, jeżeli w ramach leasingu nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel,
sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu.
UWAGA: Oznaczeniu GTU_10 nie podlegają usługi budowlane i remonty budynków.

GTU_11
Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12
Usługi o charakterze niematerialnym.
Wyłącznie: usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19
księgowe: 69.20.2
prawne: 69.1
zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
marketingowe: 73.11.12
firm centralnych: 70.1
reklamowych: 73.1
badania rynku i opinii publicznej: 73.2
badań naukowych i prac rozwojowych: 72
szkoleniowe: 85.


GTU_13
Usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
49.4 Transport drogowy towarów
49.41.2 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
49.42 Usługi związane z przeprowadzkami
52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów
UWAGA: Oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy.
Jak przygotować dokumenty aby były prawidłowo oznaczone w pliku JPK_V7?
Znaczniki na dokumentach JPKV7
Nowy scalony plik JPK musi zawierać informacje o zakupach i sprzedaży zawarte w ewidencjach VAT oraz wszystkie pozycje zawarte w dotychczasowych deklaracjach VAT-7.
Doszły dodatkowe informacje, które do tej pory nie były nigdzie raportowane.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów, wprowadziło obowiązek:
dodatkowego oznaczenia niektórych rodzajów transakcji.
oznaczania poszczególnych grup towarów i usług.
raportowanie tych oznaczeń w nowym pliku JPK.

Dodatkowe oznaczenia dotyczą transakcji m.in. sprzedaży wysyłkowej, świadczenia usług elektronicznych, usług turystyki.
Inne oznaczenia są obowiązkowe dla importu oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Dodatkowa grupa oznaczeń jest wymagana dla niektórych dokumentów, takich jak:
dokumenty wewnętrzne;
raporty z kas fiskalnych;
faktury wystawione na podstawie paragonu.

Nadawanie znaczników dotyczy również niektórych faktur zakupowych.

LISTA NOWYCH ZNACZNIKÓW:
RO Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;
WEW Dokument wewnętrzny;
FP Faktura, o której mowa w art.. 109 ust, 3d ustawy;
MK Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy;
VAT_RR Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;
SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy;
EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy;
TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy;
TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy;
TT_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy;
MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy;
MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy;
I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import);
I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import);
B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy;
B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy;
B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy;
MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności;
IMP Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy;
UWAGA: Znacznik MPP oznaczany jest automatycznie jeśli na dokumencie sprzedaży jest towar wrażliwy a faktura ma wartość przynajmniej 15tys.
Kto ma obowiązek umieścić NIP na paragonie? Jakie są zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych? Co jeśli na urządzeniu fiskalnym nie ma technicznej możliwości wpisania numeru NIP na paragonie?
NIP na paragonie od 01-01-2020
Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten zawiera NIP nabywcy.
Nowe przepisy nie obejmują podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).
Jeżeli przedsiębiorca wystawi fakturę do paragonu, na którym nie będzie NIP-u nabywcy, zostanie ukarany 100% sankcją. Nabywca także zostanie ukarany.
Ustawodawca nie narzucił obowiązku wymiany kasy/drukarki fiskalnej, w związku z tym, że nie wszystkie urządzenia mają możliwość umieszczenia na paragonie numeru NIP.
Natomiast podatnicy, których kasa/drukarka fiskalna posiada taką funkcjonalność będą zobowiązani do wystawiania paragonów z NIP-em.
W przypadku gdy sprzedawca nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru NIP na paragonie, kupujący powinien oświadczyć w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar bądź usługę, jako podatnik.
Sprzedawca wtedy nie powinien rejestrować zakupu na kasie/drukarce fiskalnej, tylko powinien od razu wystawić fakturę.

Przypominamy, że:
1. Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie/drukarce fiskalnej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość, ewentualnie część zapłaty.
Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Sejm uchwalił kolejny pakiet zmian.
Tekst przyjęty przez Senat: art. 1 pkt 21 w art. 106b dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:
„5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

2. Paragon z NIP nabywcy, wystawiony na nie więcej niż 450 zł albo 100 euro, jest sam w sobie fakturą, tyle że uproszczoną. Wynika to z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT.
Do takiego paragonu nie wystawia się faktury!!!
3. Paragon z NIP na kwotę powyżej 450 zł – czy można otrzymać fakturę?
Paragon z NIP nabywcy dokumentujący transakcję powyżej 450 zł jest tylko paragonem, więc można otrzymać do takiego paragonu pełną fakturę VAT.
UWAGA! Według interpretacji Ministerstwa paragon fiskalny posiadający NIP nabywcy i opiewający na kwotę powyżej 450 zł (100 EUR)
nie stanowi faktury, więc do takiego paragonu można żądać wystawienia pełnej faktury VAT.
4. Korekty do faktur uproszczonych
W przypadkach, o których mowa w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT do faktur uproszczonych, w tym do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone mają zastosowanie przepisy dotyczące korekt faktur.
Faktury korygujące do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
W celu wypełnienie obowiązku podawania danych zawartych w fakturze, której dotyczy faktura korygująca w zakresie kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii,
który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę należy wprowadzić na fakturze korygującej numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.
Korekta do paragonu z NIP-em w programie HM handel i magazyn
Wystawiamy zwrot z paragonu do paragonu wystawionego w systemie HM zawierający NIP nabywcy.
Na zwrocie do paragonu zostanie przeniesiony NIP,
należy w uwagach dopisać numer unikatowy urządzenia fiskalnego. (W ustawieniach typów dokumentów dla "zwrotu z paragonu" na zakładce "drukowanie" należy zaznaczyć "drukuj uwagi".)
Na wydruku nazwa zostanie zmieniona na "Faktura korygująca".
Wydrukuje się informacja, którego paragonu dotyczy korekta.
Żeby tytuł dokumentu się podmieniał ze "Zwrotu do paragonu" na Faktura korygująca do ", musi być w ustawieniach drukarki fiskalnej zaznaczone drukowanie NIP-u na paragonie.
Czyli wydruk jest możliwy, tylko dla drukarek fiskalnych z taką możliwością.
Jak wprowadzić na wydruk na drukarkach fiskalnych formy płatności?
Wydruk formy płatności.
UWAGA! Drukarki fiskalne drukują formy płatności tylko jeżeli suma płatności jest większa lub równa "Do zapłaty" - to jest zachowanie drukarek fiskalnych, nie naszego programu.
W związku z tym, jeżeli w pole "Płatność" na dokumencie wpiszemy "Przedpłata przelew" lub "Przedpłata przelewem" to drukarka wydrukuje rozliczenie zapłat jako „Przelew”.
Jeżeli np. paragon będzie na 100zł, wpiszemy w pole "Gotówka" 50zł, w pole "Karta" 40zł, to drukarka tego nie wydrukuje
Jeżeli w pole Płatność wpiszemy "przedpłata przelew" lub "Przedpłata przelewem", możemy też dopisać „, gotówka i karta”, drukarka wydrukuje rozliczenie zapłat jako:
Gotówka: 50,00 zł
Karta: 40,00 zł
Przelew: 10,00 zł
Jak ustawić terminal płatniczy firmy „Polskie ePłatności S.A.”?
Terminal płatniczy „PEP”.
a. W oknie ustawień zostało dodane ustawienie „Połączenie z terminalem pozostawiaj otwarte” – domyślnie jest zaznaczone, powinno być odznaczone wyłącznie w sytuacji, gdy terminal jest podłączony sieciowo i korzysta z niego więcej niż jedno stanowisko komputerowe (również jeżeli jest podłączone przez serwer portów szeregowych np. Moxa i korzysta z niego więcej niż jedno stanowisko komputerowe).
b. We wstążce narzędzia zostało dodane okno „Terminal płatniczy”, w którym można wydrukować kopię ostatniego odcinka, unieważnić ostatnią transakcję, lub wykonać raport końca dnia.
c. Przypominam, że w momencie jak na terminalu pojawi się kwota, a jeszcze nie użyjemy karty lub telefonu, lub nie wybierzemy płatności Blikiem, transakcję można anulować wciskając klawisz Ctrl na klawiaturze, pojawi się okno z pytaniem o anulowanie transakcji i jeżeli potwierdzimy, transakcja zostanie anulowana i zniknie z wyświetlacza terminala.
d. W oknie ustawień terminala są też pola „Opcjonalny adres IP terminala” i „Opcjonalny adres IP karty sieciowej komputera”, ale są to ustawienia zaawansowane i normalnie powinny zostać puste, jak na nie najedziemy myszką to pokazują się podpowiedzi do czego są te pola.
Pole „Opcjonalny adres IP terminala” należy wypełnić, jeżeli terminal znajduje się w innej podsieci, np.
komputer jest w sieci „192.168.0.#”, a terminal w „192.168.1.#”,
pole „Opcjonalny adres IP karty sieciowej komputera”, należy wypełnić w sytuacji, gdy komputer ma wiele połączeń sieciowych, a chcemy by z terminalem łączył się przez konkretną kartę sieciową.
_________________________FK - Księgi Handlowe, MK Mała Księgowość, KP Kadry i Płace________
INSTRUKCJE
Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku lub na koniec roku a Polski Ład 2.0
Zmiana opodatkowania 1-07-2022
Zmiana formy opodatkowania z "liniówki" na skalę podatkową. .
Podatnicy osiągający w 2022 r. dochody, które opodatkowane są podatkiem liniowym, będą mogli po zakończeniu 2022 r. dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych dochodów. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r.
Możliwość wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego oznacza, że
-podatnicy obowiązani będą obliczać i wpłacać zaliczki należne od dochodów osiągniętych w 2022 r. na dotychczasowych zasadach.
-Zaliczki te podatnicy wykażą w zeznaniu PIT-36 bez konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej.
-po zakończonym 2022 roku podatnik, który od lipca ujmował składkę zdrowotną w kosztach będzie zobowiązany do jej wyksięgowania.


Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową.
Przedsiębiorcy na ryczałcie mogą zmienić formę opodatkowania:
za cały 2022 rok – po zakończonym roku,
od lipca 2022 roku – dokonując zmiany formy opodatkowania do 22 sierpnia 2022 roku.

Zmiana formy opodatkowania za cały 2022 rok.
Po zakończonym roku podatnik ma obowiązek:
-sporządzić remanent na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2022 roku,
-zaprowadzić KPiR od 1 stycznia 2022 roku a więc uzupełnić zapisy aby księga była prowadzona rzetelnie i niewadliwie,
-złożyć zeznanie roczne PIT-36 za 2022 rok,
-przechowywać dokumenty kosztowe, które mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.
-po zakończonym 2022 roku podatnik, który ujmował składkę zdrowotną w kosztach będzie zobowiązany do jej wyksięgowania.
Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku.
-podatnik składa oświadczenie - aktualizację CEIDG-1 w zakresie formy opodatkowania do 22 sierpnia 2022r.,
-podatnik powinien na dzień 1 lipca 2022 roku sporządzić spis z natury,
-podatnik zmieni sposób wyliczania składki zdrowotnej (przewidziany dla KPiR),
-podatnik zobowiązany będzie prowadzić dwie ewidencje:
ewidencję przychodów – w celu rozliczenia przychodów za okres od stycznia do czerwca;
KPiR – w celu rozliczenia dochodów za okres od lipca do grudnia.
-po zakończeniu roku podatnik będzie składał za 2022 rok dwa zeznania roczne tj.
PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz
PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. (z wykorzystaniem pełnej kwoty wolnej od podatku)
-zmiana formy opodatkowania w trakcie roku z ryczałtu na skalę podatkową uniemożliwia podatnikowi skorzystanie z preferencji wspólnego rozliczania z małżonkiem za 2022 rok czy rozliczenie jako samotny rodzic.
Zmiany w składce zdrowotnej od lipca 2022 roku.
Odliczenia składki zdrowotnej
Podatek liniowy.
Zapłacone składki zdrowotne mogą być odliczone od dochodu/przychodu w wyliczeniu zaliczki na podatek lub ujęte bezpośrednio jako koszt uzyskania przychodu.
Limit odliczenia to 8700 zł zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie dochodu do opodatkowania (do książki przychodów i rozchodów wpisujemy w koszty/wydatki).

Przykład.
Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym.
W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku zapłacona składka zdrowotna w łącznej kwocie 20 000 zł.
W czerwcu uzyskany dochód w kwocie 50.000 zł.
Zaliczka na podatek dochodowy za czerwiec po zmianach w ramach Polskiego Ładu 2.0
Cały dochód opodatkowuje się stawką 19%. Gdyby nie zmiana w zakresie odliczania składki zdrowotnej, podatek do zapłaty w wysokości 9.500 zł, czyli 50 000 zł * 19%.
W związku z prawem do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej zaliczka na podatek dochodowy za czerwiec, po zmianach wynosi 7.847 zł czyli [50 000 – (8700)] * 19%.
Oznacza to, że linowiec zaoszczędzi o 1.653 zł, czyli 9.500 zł – 7.847 zł.
Wykorzystana została cała wartość rocznego limitu odliczenia składki zdrowotnej, więc mimo regulowania kolejnych nie jest możliwe odliczenie kwoty ponad limit.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Zapłacone składki zdrowotne mogą pomniejszać przychód.
Limit odliczenia to 50% zapłaconych składek zdrowotnych (do ewidencji przychodów wpisujemy ze znakiem minus).

Składki zdrowotne pomniejszają podstawę opodatkowania, a nie podatek!!!

Przykład.
Działalność opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12%.
W II kwartale 2022 roku przekroczył próg przychodu 60 000 zł, czyli opłaca składkę zdrowotną w kwocie 559,89 zł.
W czerwcu uzyskał przychód w kwocie 10 000 zł.

Przed wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu 2.0 podatek dochodowy to 1.200 zł, czyli 10.000 * 12%.
W związku z prawem do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej zaliczka na podatek dochodowy po zmianach wynosi 1.146 zł, czyli [10 000 – (559,89 * 50%) – (335,94 * 50%)] * 12%.
Oznacza to, że ryczałtowiec zaoszczędzi 54 zł, czyli 1200 zł – 1146 zł.

Zmiany Polskiego Ładu w zakresie odliczania składki zdrowotnej obowiązują dla przychodów uzyskanych od początku 2022 roku,
podatnicy mogą stosować odliczenie już w zaliczce za czerwiec, którą wyliczają po wejściu w życie zmian, czyli do 20 lipca.
Jak wprowadzić do programu FK i MK koszty uzyskania przychodów 2019 (samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej z 50% odliczeniem VAT)?
Samochody osobowe - koszty
Ustawienia w programie MK mała księgowość i FK księgi handlowe

W menu USTAWIENIA »Ustawienia (programu i firmy)
ustaw na zakładce "Firmy 1", których stawek będziesz używać:
Zaznaczona pozycja "W firmie są używane samochody firmowe" dla 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki.
Zaznaczona pozycja "W firmie są używane samochody prywatne" 20% kosztów samochodowych nie będące składnikami majątku firmy.
Po zaznaczeniu pozycji powyżej, automatycznie zostanie włączony przycisk 50%, które obowiązuje na gruncie przepisów ustawy o VAT".

USTAWIENIA dla VAT - stawka ndo (odliczenie podatku VAT do 50%).
Dodaliśmy stawkę "ndo" nie do odliczenia.
Stawka ta służy do zebrania wartości podatku VAT oraz wartości netto w stosunku do części, do której podatnik nie miał prawa do odliczenia, będzie stanowić podstawę liczenia kosztu uzyskania przychodu.
USTAWIENIA rejestrów VAT dla zakupów związanych z pojazdami.
Ustaw, w odpowiednich rejestrach stawki. Włącz te, których będziesz używać:
np. 23% , ndo.

Księgowanie wpisów w programie MK mała księgowość.
Wpisz pełną wartość zakupu z faktury. Kliknij przycisk "Przelicz 50%".
Po kliknięciu zgody, program włącza znacznik przeliczenia wartości z pola "pozostałe wydatki" 75% i 20%.
Przykład.
Faktura zakup paliwa za 100 zł netto 23% VAT 123 zł brutto.
50 zł netto w stawce 23% 11,50 zł VAT
ndo wartość 61,50 zł.
Wartość 111,50 podstawą do liczenia kosztów - pozostałe wydatki.
83,63 zł - 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki - pozostanie w polu "pozostałe wydatki".
27,87 zł - 25% koszty nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów - przepisane do pola "kwota nie będąca kosztem".

Ustawienie wzorca i księgowanie kosztów 75% w programie FK księgi handlowe.
We wzorcach dekretacji utwórz wzorzec np. 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki.
Edytuj kolumnę "Procent kwoty".
Wpisz dla konta 4 odpowiedni procent np. dla 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki,
zmień w kolumnie 100 na wartość 75 .
Wpisz wartość 25 (czyli 25%) dla konta 4 - koszty nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Księgowanie wpisów w programie FK.
Dodaj wpis w rejestrze dotyczącego samochodu będącego składnikami majątku firmy, z 75% wydatków w kosztach podatkowych zakupu z 50% odliczeniem podatku VAT.
Wpisz pełną wartość zakupu z faktury. Kliknij przycisk "Przelicz 50%".
Wartość netto z faktury zostanie podzielona na część opodatkowaną w stawce 23% oraz nieopodatkowaną - pole ndo.
Wybierz wcześniej stworzony wzorzec księgowania dla "75% kosztów samochodowych bez kilometrówki".
Wartość z zakładki VAT zostanie rozbita zgodnie z przepisem.
Przykład.
Faktura zakup paliwa za 100 zł netto 23% VAT 123 zł brutto.
50 zł netto w satwce 23% 11,50 zł VAT
ndo wartość 61,50 zł.
Wartość 111,50 podstawą do liczenia kosztów.
Po użyciu wzorca "75% kosztów samochodowych bez kilometrówki"
83,63 zł - 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki.
27,87 zł - 25% koszty nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.
Jakie są zasady zastosowania zwolnienia od podatku?
"PIT dla młodych"
Jakie są zasady zastosowania zwolnienia od podatku?
Zwolnienie dotyczy osób w wieku do 26 lat, które są zatrudnione na podstawie
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia.

Z opodatkowania zostały wyłączone przychody osób do 26. roku życia do wysokości nie przekraczającej 85.528 zł (w skali roku).

Rozstrzygającym dla możliwości zastosowania zwolnienia jest:
- wiek* podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy, czy wykonywania pracy;
- data faktycznego postawienia do dyspozycji podatnika przychodu, a nie okres za jaki jest on należny.

*(wiek powinien być ustalany z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie miesiąca lub roku urodzenia).

Zwolnienie podatkowe wyklucza przychody otrzymywane z działalności gospodarczej i umów o dzieło.


UWAGA:
W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu objętego nowym zwolnieniem podatkowym jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był wyłączony z opodatkowania, składkę za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.
W konsekwencji, gdyby hipotetyczna zaliczka na podatek była niższa niż składka zdrowotna (9%), wówczas należałoby składkę tę obniżyć do kwoty hipotetycznej zaliczki podatkowej.


Instrukcja dla programu płacowego.
W kartotece "Pracownika" na zakładce "Podstawowe", należy wypełnić datę oświadczenia oraz zaznaczyć pole "Oświadczenie o niepotrącaniu podatku do 26 roku życia".
Lista płac dla podatnika do 26. roku życia.
Po wygenerowaniu listy płac, należy sprawdzić wyliczenia.
Po wybraniu pracownika na liście płac, należy nacisnąć przycisk "Pokaż" lub "Zmień".
Na zakładce "Ubezpieczenia i koszty płacowe" należy sprawdzić wartość pola "Składka zapłacona" dla ubezpieczenia zdrowotnego.
(Uwaga: Dla prawidłowego wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne program wylicza hipotetyczny podatek dochodowy.
Dlatego pojawiła się nowa kolumna na liście płac - "hipotetyczne koszty uzyskania przychodów" oraz "hipotetyczny podatek dochodowy").

Jeśli lista jest już wygenerowana a pracownik/zleceniobiorca nie miał wprowadzonych odpowiednich ustawień, należy usunąć pracownika z listy.
Ustawić powyżej opisane parametry w jego kartotece.
Przejść na listę i dodać go na listę.
Jak naliczyć zaliczki na podatek dochodowy od 1 października 2019, nowa stawka 17%?
Podatek 17% i 17,75%
Dla właścicieli, dla których zostanie sporządzony PIT 5 od miesiąca października, zaliczka na podatek będzie wyliczona przy stawce 17,75% dla pierwszego progu podatkowego.
Kwota zmniejszająca w związku z obliczaniem zaliczek w trakcie roku wynosi 548 zł 30 gr.
Dla dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r. płatnicy pomniejszają wynagrodzenie o kwotę zmniejszającą 525 zł 12 gr, czyli o 43,76 zł za każdy miesiąc.
Płatnik nie może stosować dotychczasowej kwoty zmniejszającej czyli 556,02 zł (46,34 zł miesięcznie).

W programie płacowym stawką domyślną przy wyliczaniu zaliczek jest stawka 17,75%.
Przy wyliczaniu podatku od października, na deklaracji PIT5 dla pierwszego progu program zastosuje stawkę podatku 17,75%.

Dla zleceniobiorców i pracowników, dla których stawka ma wynosić 17,75% należy, w jego kartotece, na zakładce "Ubezpieczenia i dodatkowe"
odznaczyć pole "Nie złożył oświadczenia o zastosowaniu stawki podatku dochodowego 17,75% w roku 2019".

Dla zleceniobiorców i pracowników, dla których stawka ma wynosić 17% należy, w jego kartotece, na zakładce "Ubezpieczenia i dodatkowe"
zaznaczyć pole "Nie złożył oświadczenia o zastosowaniu stawki podatku dochodowego 17,75% w roku 2019".

Od października koszty uzyskania przychodu.
Osoba „miejscowa” (czyli niedojeżdżająca do zakładu pracy w innej miejscowości) pracująca na jednym etacie odliczy od podstawy opodatkowania 3.000 zł rocznie (czyli od października KUP 250zł ) zamiast dotychczasowych 1.335 zł (było 111,25zł).
Natomiast pracownik dojeżdżający 3.600 zł (KUP 300zł) zamiast dotychczasowych 1.668,72 zł (było 139,06zł).

W programie płacowym dla pracowników, dla których są ustawione KUP:
111,25zł od października program odliczy 250zł.
139,06zł od października program odliczy 300zł.
Jak rozliczyć w programie Pracownicze Plany Kapitałowe?
Pracownicze Plany Kapitałowe
Jak w praktyce rozliczać wpłaty na PPK?
Pracownicze Plany Kapitałowe są programem, który automatycznie obejmie wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe.
Osoby między 55 a 69. rokiem życia mogą uczestniczyć w PPK dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli.

Wpłata pracownika:
2% wynagrodzenia brutto
+ dobrowolnie do 2%
Wpłata pracodawcy:
1,5% wynagrodzenia brutto
+ dobrowolnie do 2,5%.
UWAGA:
Wpłaty do PPK:
- finansowane przez podmiot zatrudniający (podstawowe i dodatkowe) stanowią przychód uczestnika PPK wolny od składek ZUS ale podlegający opodatkowaniu.
Przychód ten powstaje w miesiącu, w którym faktycznie zostaną one przekazane przez podmiot zatrudniający na rachunek instytucji finansowej;
- finansowane przez zatrudnioną osobę są potrącane z jej wynagrodzenia po opodatkowaniu (art. 27 ust. 9 ustawy o PPK).

Przekazania wpłat do PPK na rachunek instytucji finansowej dokonuje się w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczone i pobrane z wynagrodzenia zatrudnionego (art. 28 ust. 4 ustawy o PPK).

NALICZANIE SKŁADEK PPK – PRZYKŁAD
Przykład Lista pierwsza po przystąpieniu pracownika do PPK
Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i jest uczestnikiem PPK od listopada.
Miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 4000 zł brutto. Pracodawca wypłaca należne pracownikowi wynagrodzenie w ostatnim dniu miesiąca. Poza składką podstawową w wysokości 2%, pracownik zadeklarował składkę dodatkową w wysokości 2%. Pracodawca w ramach PPK finansuje pracownikowi wyłącznie wpłatę podstawą do PPK w wysokości 1,5%.
W jakiej wysokości pracownik otrzyma wynagrodzenie za listopad oraz grudzień?

Wynagrodzenie brutto: 4000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne:
emerytalna: 4000 zł × 9,76% = 390,40 zł
rentowa: 4000 zł × 1,5% = 60,00 zł
chorobowa: 4000 zł ×2,45% = 98,00 zł
Suma składek na ubezpieczenia społeczne: 390,40 zł + 60,00 zł + 98,00 zł = 548,40 zł
Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4000 zł – 548,40 zł = 3451,60 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3451,60 zł × 9% = 310,64 zł
Składka zdrowotna do odliczenia: 3451,60 zł × 7,75% = 267,50 zł
Koszty uzyskania przychodu: 250 zł
Ulga podatkowa: 43,76 zł
Wynagrodzenie za listopad:
Podstawa opodatkowania: 4000 zł – 548,40 zł – 250 zł = 3201,60 = 3202 zł
Zaliczka na podatek dochodowy: 3202 zł × 17% – 43,76 zł = 500, 58 zł
Podatek dochodowy: 505,58 zł – 267,50 zł = 233,08 zł = 233 zł
Do wypłaty: 4000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 233 zł – (80 zł + 80 zł) = 2747,96 zł
Pracownik za listopad otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2747,96 zł.
Wynagrodzenie za grudzień:
Wynagrodzenie brutto powiększone o wpłaty finansowane przez pracodawcę: 4060 zł (4000 zł + 60 zł)
Podstawa opodatkowania: 4060 zł – 548,40 zł – 250 zł = 3261,60 zł = 3262 zł
Zaliczka na podatek dochodowy: 3262 zł × 17% – 43,76 zł = 510,78 zł
Podatek dochodowy: 510,78 zł – 267,50 zł = 243,28 zł = 243 zł
Do wypłaty: 4000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 243 zł – (80 zł + 80 zł) = 2737,96 zł
Pracownik za grudzień otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2737,96 zł.
Od wynagrodzenia pracownika za grudzień został naliczony i pobrany podatek dochodowy z tytułu wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę, naliczonej od wynagrodzenia za listopad.
Jak przygotować E-sprawozdania finansowe ? Jak wysłać do KRS?
E-sprawozdania - przygotowanie
Od 1 października 2018 r. firmy objęte zostały obowiązkiem złożenia sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.
E-sprawozdanie finansowe należy przygotować i wysłać w postaci pliku xml.
Sprawozdanie finansowe należy stworzyć jako jeden plik XML, który będzie zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD. Plik sprawozdania finansowego wygenerowany niezgodnie z opublikowanymi strukturami nie uzyska akceptacji systemu teleinformatycznego dedykowanego do obsługi zgłoszeń takich dokumentów.
Jak prawidłowo przygotować dane w programie księgowym FK, aby można było sporządzić e-sprawozdania finansowe zgodnie z nowymi przepisami?
Ministerstwo Finansów udostępniło narzędzia umożliwiającego wczytanie przygotowanego w wymaganym formacie sprawozdania finansowego.
Przygotowaliśmy płatny modułu "eSprawoazdania" ściśle związany z danymi wprowadzonymi w programie FK księgi handlowe.
Wersja instalacyjna jest do pobrania FK z modułem eSprawoadania.

Co należy zrobić przed przygotowaniem przez system sprawozdań w formacie XML?
Sprawozdania takie jak:
"bilans",
"rachunek zysków i strat", (przygotowane wzory muszą być zgodne z ustawą o rachunkowości),
"informacja dotycząca rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym" .
które zostaną przygotowane w programie FK muszą być rzetelne, zgodne z obowiązującymi wzorami i zawierać prawidłowe wartości.
Moduł eSprawozdania przygotuje - prze-konwertuje druki do formatu xml.
Dokumenty do przygotowania poza programem FK.
Sprawozdanie „Dodatkowe informacje i objaśnienia” ma zostać przygotowane jak w latach poprzednich w postaci pliku worda, pdfa itp.
Dokument ten ma mieć postać nieustrukturyzowaną, czyli ma zostać dołączony jako element pliku XML sprawozdania finansowego w postaci kodowanej w standardzie Base64 (np. jako .doc., .xls, .jpg, .pdf, .rft).

Kto podpisuje sprawozdawanie finansowe?
Ustawodawca nałożył wymóg, w celu złożenia e-sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wymagane jest złożenie podpisu elektronicznego (tzn. podpisanie sprawozdania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) pod wysyłanym dokumentem.
Dlatego należy pamiętać przed przygotowaniem sprawozdań, aby wszystkie osoby podpisujące sprawozdanie posiadały podpis kwalifikowany lub zaufany.
Uwaga: Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej powinno być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu.

DOKUMENTY DO KRS
Prawidłowo wygenerowane e-sprawozdanie (plik XML) zawiera w sobie:
Wprowadzenie do sprawozdania.
Bilans.
Rachunek zysków i strat.
Rachunek przepływów pieniężnych (jeśli jest wymagany).
Zestawienie zmian w kapitale własnym (jeśli jest wymagane).
Informację dotyczącą rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.
Nie ma obowiązku postaci elektronicznej dla dokumentów (mogą być dołączone skany dokumentów):
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty.
Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego.
Jako osobne pliki, opatrzone podpisem elektronicznym, wysyła się do KRS:
Sprawozdanie z działalności. (Ten wymóg dotyczy wyłącznie jednostek wymienionych w art. 45 ustawy o rachunkowości.)
Opinię biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego (jeżeli podlegało ono badaniu).

Termin na zgłoszenie do KRS.
Termin na złożenie dokumentów wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Jeśli sprawozdanie nie zostało zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego (czyli na przykład od zakończenia roku obrotowego), to sprawozdanie należy złożyć w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

Złożenie dokumentów do KRS.
Należy założyć konto na stronie S24, które jest potrzebne do złożenia dokumentów.
Po zalogowaniu się do konta i sporządzeniu skanów dokumentów, można przystąpić do przygotowania zgłoszenia. Należy ze strony głównej portalu S24 wybrać:.
- „Bezpłatne zgłaszanie sprawozdań finansowych", następnie.
- „Przygotowywanie i składanie zgłoszeń" następnie.
- „Dodaj zgłoszenie"..
Rejestrację nowego zgłoszenia zaczyna się od podania numeru KRS podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy.
Należy wypełniać wymagane pola, podając :
daty początku i końca okresu, którego dotyczy sprawozdanie,
rodzaj zgłoszenia (sprawozdanie jednostkowe lub skonsolidowane).
Następnie należy dodać eSprawozdanie oraz skany dokumentów (opisane powyżej "DOKUMENTY DO KRS" ).
W odniesieniu do każdego z elementów sprawozdania finansowego osoba składająca zgłoszenie powinna oświadczyć, czy zostały podpisane przez kierownika jednostki oraz osobę prowadzącą księgi rachunkowe.
W przypadku sprawozdania z działalności należy oświadczyć, czy zostało podpisane przez kierownika jednostki.
Przygotowane zgłoszenie należy zweryfikować, a potem podpisać profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłać do Repozytorium Dokumentów Finansowych.
Jakie są zasady sporządzania i przekazywania elektronicznych sprawozdań finansowych (SF)? Zmiany od 1 stycznia 2020 roku.
E-sprawozdania, obowiązki
Od 1.10.2018 r. jednostki, które podlegają przepisom Ustawy o rachunkowości, mają obowiązek – wynikający z tej ustawy – sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności tylko w postaci elektronicznej.
Ministerstwo Finansów zmieniło od 1 stycznia 2020 r.zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub są wpisani do innych rejestrów KRS).
Mają oni obowiązek przygotowania ich w formie ustrukturyzowanej i przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nadal składają sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS.
Terminy sporządzania sprawozdań finansowych i wysyłanie.
Spółki zarejestrowane w KRS 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywania się z rokiem kalendarzowym jest to dzień 31 marca.
Następnie sprawozdanie trzeba przedstawić do zatwierdzenia odpowiednim organom w firmie np.: walnemu zgromadzeniu wspólników, wszystkim wspólnikom, zatwierdza też je właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej.
Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca (jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).
Po zatwierdzeniu sprawozdania, w ciągu 15 dni trzeba złożyć je wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu do właściwego rejestru sądowego (KRS). Należy to zrobić drogą elektroniczną (w formie tzw. „e-sprawozdania”).
Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu S24. Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych.
Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień ten przypada na 15 lipca.

Podmioty, które nie są wpisane do KRS, a muszą przygotowywać roczne sprawozdanie finansowe, przekazują je do Krajowej Administracji Skarbowej (a nie jak do tej pory do urzędu skarbowego).
Należy to zrobić drogą elektroniczną (w formie tzw. „e-sprawozdania”).
Dokumenty finansowych złożone do KRS.
Jednostki sporządzające sprawozdanie, mają obowiązek ich sporządzenia przy zastosowaniu formatów i struktur logicznych opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
Spółki prawa handlowego, banki, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, a także stowarzyszenia i fundacje, prowadzący działalność gospodarczą (wynika to bezpośrednio z Ustawy).
Spółki jawne, podobnie jak inne spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, mają obowiązek złożyć swoje sprawozdanie finansowe – sporządzone w formie elektronicznej, w strukturze logicznej i formacie określonym przez Ministerstwo Finansów – wyłącznie do repozytorium dokumentów finansowych KRS.

Dokumenty finansowe, które zostaną złożone do KRS, zostaną automatycznie przesłane, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego przez Szefa KAS. Ten udostępni je naczelnikom Urzędów Skarbowych oraz Ministerstwu Finansów.

Kto nie składa dokumentów finansowych do KRS, KAS, US.
Spółki cywilne prowadzące księgi rachunkowe nie sporządzają sprawozdań finansowych w kwalifikowanej (ustrukturyzowanej) elektronicznej formie i nie przekazują ich organom podatkowym.
Obowiązek ten nie dotyczy również wspólników – bez względu na to, czy są osobami fizycznymi, czy prawnymi.
W myśl Ustawy o rachunkowości tylko sprawozdania jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w ustrukturyzowanej formie.
Nie dotyczy to spółek cywilnych, gdyż nie podlegają one rejestracji w KRS. Z Ustawy nie wynika obowiązek sporządzania SF spółki cywilnej w ustrukturyzowanej formie.
Obowiązku takiego nie ma ani sama spółka cywilna, czyli jednostka sporządzająca SF, ani wspólnicy takiej spółki.

Kto podpisuje roczne sprawozdanie finansowe.
Roczne sprawozdanie finansowe podpisują - podając zarazem datę podpisu (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości):
• osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (zazwyczaj jest to główny księgowy, ale może to być także biuro rachunkowe, które przejęło prowadzenie ksiąg rachunkowych), i
• kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (rocznego sprawozdania finansowego nie mogą podpisywać pełnomocnicy).
WAŻNE!
Ustawa o rachunkowości nakazuje oprócz podpisu na każdym z elementów sprawozdania finansowego podać zarazem datę złożenia podpisu.
Ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 6) precyzuje, kogo należy uważać za kierownika jednostki, a tym samym wskazuje osoby, które muszą podpisać roczne sprawozdanie finansowe.
Kierownikiem jednostki jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę.
Ustawa o rachunkowości wskazuje jednocześnie, że kierownikiem jednostki (a więc i osobą podpisującą roczne sprawozdanie finansowe) w przypadku:
• spółki jawnej i spółki cywilnej są wspólnicy prowadzący sprawy spółki,
• spółki partnerskiej są wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd,
• spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej są komplementariusze prowadzący sprawy spółki,
Ważne informacje Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy od 2020 r. ustrukturyzowane e-sprawozdania także dla jednostek niewpisanych do KRS?
e-spr. niewpisanych do KRS
Obowiązek sporządzenia e-sprawozdania finansowego
W formie ustrukturyzowanej:
- podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS (z wyłączeniem podmiotów stosujących MSR),
- spółki osobowe prawa handlowego figurujące w rejestrze przedsiębiorców KRS,
- podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS,
- przedsiębiorstwa należące do osób fizycznych.

W formie nieustrukturyzowanej:
- podmioty stosujące MSR,
- spółki cywilne.
_________________________Serwis_________________________
INSTRUKCJE
Jak sprawdzić czy certyfikat ma funkcji skrótu SHA-256?
Certyfikat z funkcją SHA-256
W przypadku napotkania problemów technicznych ze stosowaniem podpisów po 1 lipca 2018 r. rekomendujemy sprawdzenie czy system informatyczny podmiotu, z którego usług Państwo korzystają (składanie i/lub weryfikacja podpisu), został dostosowany do nowych wymogów Ustawy.
Czy powinniście wystąpić o wydanie nowego certyfikatu.
Na stronie Ministerstwa podane są Centra certyfikacji i informacje o zarządzaniu certyfikatami.
Jak sprawdzić czy certyfikat ma funkcji skrótu SHA-256.
W zależności od wydawcy certyfikatu można sprawdzić jaką ma wartość w odpowiednich aplikacjach. Np. w:
- KIR SA można sprawdzić funkcję skrótu w programie "Menedżer komponentu technicznego".
Po wybraniu certyfikatu na zakładce "komponent techniczny" należy kliknąć przycisk "Więcej".
W oknie "Certyfikat" należy przejść na zakładkę "Szczegóły".
Trzeci wiersz to "Algorytm podpisu". Jeśli ma wartość SHA-256 certyfikat jest prawidłowy.
Można za jego pomocą podpisywać deklaracje.
- CenCert SA można sprawdzić funkcję skrótu w programie "Pem-Hart".
Dla certyfikatu na zakładce "Funkcje podstawowe" należy kliknąć przycisk "Ustawienia".
W oknie "Certyfikat" należy przejść na zakładkę "Szczegóły".
Na zakładce "Podpisywanie" w dolnej części okna "Funkcja skrótu". Jeśli ma wartość SHA-256 certyfikat jest prawidłowy.
Można za jego pomocą podpisywać deklaracje.
- Sigillum SA można sprawdzić funkcję skrótu w programie "Sigillum Sign 4".
Na zakładce "Konfiguracja" należy kliknąć przycisk "Ustawienia podpisu".
W środkowej części okna "Algorytm skrótu", jeśli ma wartość SHA-256 certyfikat jest prawidłowy.
Można za jego pomocą podpisywać deklaracje.
W programie "Sigillum Sign 5" należy kliknąć przycisk "Ustawienia" sprawdzić "Funkcję skrótu" czy ma wartość SHA-256.
- Certum można sprawdzić funkcję skrótu w programie "proCertumCardMenager".
Na zakładce "Profil bezpieczny" należy kliknąć przycisk "Pokaż szczegóły certyfikatu".
W wierszu "Algorytm skrótu", jeśli ma wartość SHA-256 certyfikat jest prawidłowy.
Można za jego pomocą podpisywać deklaracje.
Co zrobić gdy podczas wydruku pojawia się błąd REPORTS?
Błąd REPORTS
Błąd występuje przy otwieraniu nowych dokumentów, podglądzie wystawionych lub przy wykonywaniu zestawień.
Rozwiązanie: Z menu Narzędzia -> (należy wywołać funkcję) Odśwież wydruki.
Problemy z instalacją - brakujący plik dll api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll lub Przy próbie instalacji wymaganych składników "Błąd wyodrębniania .... wymagane składniki do lokalizacji tymczasowej"
Problem z instalacją programu
Problem
Błąd podczas instalacji aplikacji
Aktualizacje Windows firmy Microsoft wymagane do instalacji produktu nie są dostępne na tym komputerze.
Należy zainstalować wymagane aktualizacje i spróbować ponownie.

Błąd podczas uruchamiania aplikacji
Nie można uruchomić programu, ponieważ na komputerze brakuje pliku api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.
Należy ponownie spróbować zainstalować program, aby rozwiązać ten problem.

Rozwiązanie
Brakujący plik dll api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll jest instalowany z aktualizacją Windows.
Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować Aktualizację Windows firmy Microsoft.

Link do strony z plikami do pobrania producenta systemu operacyjnego

Przy próbie instalacji (pierwszy etap) instalacja wymaganych składników "Błąd wyodrębniania C:\Users\....\AppData\Local\Temp\Wymagane składniki do lokalizacji tymczasowej".
Rozwiązanie
Nie został pobrany w całości plik Plik instalacyjny wymaganych składników.
Należy pobrać go ponownie i rozpocząć proces instalacji.
Czy program antywirusowy może wpłynąć na szybkość działania programów?
Program antywirusowy a program
Program antywirusowy może wpłynąć negatywnie na szybkość działania naszych programów.
Można tego uniknąć wprowadzając wykluczenia skanowania do programu antywirusowego.
„Wykluczenia skanowania” oraz „Wykluczenia ochrony w czasie rzeczywistym” plików w folderze ProCent:
*.px *.db *.xg? *.yg? *.mb *.prp *.net *.lck
Co zrobić gdy podczas uruchamiania programu pojawia się błąd paradox.lck ?
Błąd paradox.lck
W eksploratorze plików systemu Windows przechodzimy do lokalizacji
C:\ProgramData\ProCent\HM\DB
Wyszukujemy pliki spełniające kryterium p*.lck
Wynik wyszukiwania czyli wszystkie pliki, które pojawiły się w folderze usuwamy.

Jak dostać się do folderu Program Data, jeśli w eksploratorze go nie widać?
Uwaga: Folder Windows ProgramData jest folderem ukrytym dlatego musimy odkryć ukryte elementy (pliki, foldery)

Jak można wyświetlić ukryte pliki i foldery?

Windows 10
W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg folder, a następnie na liście wyników wybierz pozycję "Pokaż ukryte pliki i foldery".
W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję "Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski", a następnie wybierz pozycję OK.

Windows 8.1
Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu do środka, a następnie wybierz pozycję Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, przesuń wskaźnik do prawego górnego rogu ekranu, przesuń go w dół, a następnie wybierz pozycję Wyszukiwanie).
W polu wyszukiwania wpisz ciąg folder, a następnie w wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Opcje folderów.
Wybierz kartę Widok.
W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję "Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski", a następnie wybierz pozycję OK.

Windows 7
Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania > Wygląd i personalizacja.
Wybierz pozycję Opcje folderów, a następnie wybierz kartę Widok.
W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję "Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski", a następnie wybierz pozycję OK.
Jak w programie skonfigurować wysyłanie dokumentów w formacie PDF?
Wysyłanie z okna "Przegląd dokumentów".
Email pdf - naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie programu pocztowego w celu wysłania dokumentu emailem.
Aby korzystać z tej opcji należy mieć zainstalowaną drukarkę pdf (np. Cute PDF, Programer Centrum PDF Writer).
Drukarkę można zainstalować bezpośrednio z foldera "Instalacje".

Dodatkowo musi być zaznaczona opcja (w menu OPCJE->DOKUMENTÓW->ZAKŁADKA DODATKOWE->USTAWIENIA DODATKOWE 2) dla poszczególnych dokumentów: "Możliwe jest wysyłanie tego dokumentu emailem jako załącznika w formacie PDF".
Wysyłanie podczas zapisywania dokumentu jest możliwe, po zaznaczeniu opcji "Wyślij dokument emailem jako załącznik w formacie PDF". Zapisane wcześniej dokumenty można wysłać z Przeglądu dokumentów.
Email pdf - naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie programu pocztowego w celu wysłania dokumentu emailem.
UWAGA! W celu wysłania emaila z programu na komputerze musi być
skonfigurowana skrzynka pocztowa, w programach wbudowanych w system WINDOWS oraz
z każdym programem pocztowym obsługującym interfejs SIMPLE MAPI.
Jak wprowadzić/zaczytać kontrahentów do kartoteki? Wyszukiwanie w bazie GUS lub VIES
Wyszukiwanie w GUS lub VIES
Funkcja usprawniająca wprowadzanie i weryfikację kontrahentów w programach:
  • HM - Handel i Magazyn
  • FK - Księgi Handlowe
  • MK - Mała Księgowość
  • Wyszukiwanie po identyfikatorze REGON lub NIP podatników krajowych w bazie GUS.
    Wyszukiwanie po identyfikatorze VAT w rejestrze VIES podatników z pozostałych krajów Unii.
Jakie są wymagania systemowe dla programów?
Wymagania systemowe
·Microsoft® Windows® 7
·Microsoft Windows 8
·Microsoft Windows 10