KP KP - Kadry i Płace

Dzięki budowie modułowej program pozwala na konfigurację systemu do potrzeb użytkownika.
W każdej chwili można go rozbudować o kolejny element.

Program umożliwia prowadzenie
Kartoteki pracowników
Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac.
Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i na koniec roku.
Planowanie czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika)
Posiada wiele gotowych składników wynagrodzeń oraz możliwość definiowania własnych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, godzinowe, prowizyjne, nagrody, premie, zasiłki)
Można rozpocząć pracę w programie w dowolnym momencie roku - dane za wcześniejsze okresy roku należy uzupełnić.
Sporządza deklarację PIT-4, PIT 4R, PIT-11, PIT40 z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
Prowadzi kartotekę Wspólników i składników do ZUS
Na podstawie list płac automatycznie tworzy ewidencję wynagrodzeń.
Na podstawie list obecności automatycznie tworzy ewidencję czasu pracy.

Uwaga

Każdy moduł wymaga instalacji programu podstawowego KP - Kadry i Płace.
Program podstawowy pozwala prowadzić do 2 firm* (nie dotyczy biur rachunkowych). Można kupić dowolną liczbę.
Wersja programu oraz aktywne moduły na wszystkich stanowiskach w sieci muszą być identyczne.

*Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą.

Moduły

 • "Dodatkowa firma"
 • "eDeklaracje"

Pracownicy i dokumentacja

Kartoteka pracowników
Grupowanie pracowników według działów
Pracownicy niepełnosprawni
Umowy o pracę, świadectwa pracy, aneksy, zaświadczenia o zarobkach, karty pracy, ewidencje czasu pracy (miesięczne i roczne), zestawienie nadgodzin

Rozliczenia podatku dochodowego

 • Prowadzi ewidencje przychodów pracowników
 • Wypełnia deklaracje pracownicze
 • Wypełnia deklaracje podatkowe PIT 4 i PIT 4R
 • Wylicza podatek do zapłaty za żądany miesiąc

Lista płac

 • Możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płac w miesiącu (realizacja różnych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych np. płaca zasadnicza na liście podstawowej, premia na liście dodatkowej) Przy imporcie do Płatnika wartość jest automatycznie sumowana
 • Listy płac sumarycznie – zestawienie za dowolny okres dla działu lub dla wszystkich działów
 • Możliwość modyfikacji naliczeń składników wynagrodzenia
 • Możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia w trakcie obliczeń
 • Grupowanie kosztów płacowych z wyliczonych list płac według działów
 • Obsługa świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i dodatki) na listach płac

Obecności i absencje

Urlopy wypoczynkowe – zestawienie urlopów dla wszystkich i dla poszczególnych pracowników
Karta zasiłkowa ZUS Z-17
Naliczenie wynagrodzenia za czas choroby i za urlopy.
kontrola wynagrodzenia za czas choroby (pilnuje 33 dni lub dla pracowników powyżej 50 lat 14 dni)

Narzędzia

Ustawienia archiwizacji:
sposób archiwizacji, co ile dni wykonywać archiwizację, położenie plików archiwum.
Archiwizacja danych.
Odczyt archiwizacji
Reindeksacja

Praca w sieci

Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku/kilkunastu równouprawnionych stanowiskach. Wiele osób może równocześnie wykonywać operacje w programie.
Praca w sieci komputerowej (LAN), której zasięg stanowisk sieciowych ograniczony jest zasięgiem lokalnej sieci.
Praca z wykorzystaniem usług terminalowych. Podczas używania serwera terminali wykonywanie wszelkich operacji w programie, przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się na serwerze.
Serwer terminali gwarantuje, że wszyscy użytkownicy (klienci) mają dostęp do tej samej wersji programu. Oprogramowanie jest instalowane tylko jeden raz na serwerze, a nie na wszystkich komputerach osobistych.
Usługi terminalowe przesyłają do klienta tylko interfejs użytkownika programu.

Eksport danych

Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: RSA, RCA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA